Nieuwe maan Eloel 2017

img_2707

Op de Hebreeuwse kalender gaat de maand Eloel vooraf aan de maand met de najaarsfeestdagen, Rosj Hasjanna, Jom Kippoer en Soekot. Deze maand wordt al van oudsher geassocieerd met het thema van berouw en bekering, ofwel in het Hebreeuws, tesjoeva. Het is een tijd van zelfonderzoek, verzoening, en voorbereiding.

De naam van de maand, welke wordt gespeld als Alef – Lamed – Vav- Lamed, wordt ook gezien als acroniem van: Ani L’dodi V’dodi Li: Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij: een citaat uit Hooglied 6:3. In het Aramees betekent het woord Eloel: zoeken. Dit woord sluit ook aan bij deze tijd van het jaar, waarin wij ons hart onderzoeken.

Periode van 40 dagen

Volgens de traditie verbleef Mozes in de maand Eloel op de berg Sinai. Toen Mozes zag hoe de Israelieten dansten rond het Gouden Kalf, smeet hij de twee tabletten met de Tien Woorden kapot, die hij zojuist van de Berg Sinaï naar beneden gebracht had. Dat gebeurde volgens de traditie op de 17de van de maand Tammoez. Op Rosj Chodesj Eloel, ging Mozes voor de tweede keer de Berg Sinaï op om de tabletten van God in ontvangst te nemen, nadat God zijn pleidooi voor vergeving van het volk had geaccepteerd. Ook deze 2e keer verbleef Mozes veertig dagen en veertig nachten op de berg, dat wil zeggen, van Rosj Chodesj Eloel tot Jom Kippoer.

Ten slotte, op Jom Kippoer, zei God tegen hem: „Ik heb hen vergeven, zoals jij gevraagd hebt.”

Band met God en de medemens herstellen

De eerste stappen die je dit seizoen van Tesjoeva kunt zetten zijn:

1) Erken en verlaat je zonden

2) Heb berouw over je zonden

3) Belijd je zonden en maak het goed met degenen die je hebt gekwetst

Berouw

Berouw of spijt is meer dan alleen het maken van excuses. Het is meer dan alleen een gevoel of uiting van schaamte. Berouw heeft met schuld te maken. Schuld die moet worden ingelost, of kan worden kwijtgescholden. Berouw houdt in, dat we onszelf beoordelen door de werking van het Woord van God en in de kracht van de Heilige Geest. Berouw is, dat we ontdekken dat we door en door zondig zijn, dat we onze schuld zien, onze verloren toestand.

Dat we net als Jesaja zeggen: “Wee mij, want ik verga”.

Dat we net als Petrus zeggen: “Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’.

Geprezen zij de Eeuwige dat Hij door Jesjoea onze schuld heeft kwijtgescholden. Maar dit betekent niet dat het niet meer nodig is om berouw te hebben over onze zonden. Zonden kunnen namelijk tussen ons en God instaan, wat een negatieve invloed heeft op onze relatie met de Vader. Het belijden en goedmaken van onze zonden is dan ook erg belangrijk.

Het proces van berouw en inkeer vereist tijd en inspanning. Het duurt lang voordat we inderdaad oprecht vanuit ons hart kunnen zeggen, wee mij! Daarom beginnen we hiermee al lang van te voren, vanaf de eerste dag van Eloel, dertig dagen vóór het Bazuinenfeest, of Rosh Hasjanna.Op deze manier kunnen wij ons voorbereiden op de meest Heilige dag van het Jaar, Grote verzoendag.

Deze maand is ook een tijd om elkaar om vergeving te vragen voor wat wij de ander hebben aangedaan. Dit is niet eenvoudig, maar wel nodig!

S’lichot

Als de maand Eloel bijna aan zijn einde komt worden in de synagogen de traditionele gebeden voor vergeving uitgesproken: de s’lichot.

De inhoud van die gebeden is een verzameling van teksten uit de Tora en poëtisch geschreven Hebreeuwse teksten waarin God om vergeving wordt gevraagd. Zowel op persoonlijk vlak, als voor de gemeenschap als geheel.

Het is niet alleen goed om berouw te hebben over je eigen zonden, maar ook voor onze collectieve zonden. Een kort verhaal hierover:

Jozef en zijn jongere broertje Benny gingen met hun vader naar de synagoge op de zaterdagavond voor Rosh Hasjanna, voor de speciale S’lichot dienst. Benny was nog te jong om de gebeden op te zeggen, maar hij wist dat s’lichot vergeving betekent en dat iedereen tot God aan het bidden was voor vergeving. Hij zat naast zijn vader en kijk de hele tijd naar hem. Hij had zijn vader nog nooit zo serieus gezien. Zeker toen hij zijn hoofd boog bij een bepaald gebed.

Na de dienst vroeg Benny zijn oudere broer over dit gebed. Jozef opende zijn gebedenboek liet hem het gebed zien. Dit is het gebed van de belijdenis, legde hij uit. Wat is belijden? Vroeg Benny. Nou, als je iets verkeerd doet en je zegt: Het spijt me, ik heb dit en dit gedaan. Dat is belijden.

Wat staat er dan in dit gebed? Dit gebed volgt het Aleph Beet. Zie je? In dit gebed staat: We hebben gezondigd, wij zijn vals geweest, wij hebben geroofd……..

Wat is er Benny, waarom huil je? Ik dacht dat mijn vader de geweldigste man van de wereld was. Waarom heeft hij dan zulke dingen gedaan! Wacht even, zei Jozef, je denkt toch niet dat hij al deze dingen heeft gedaan? Nou, waarom zei hij het dan? Hij meende het echt hoor, ik heb naar hem gekeken! Jozef kon zijn lach niet onderdrukken. Luister, zei hij, ik zal het je uitleggen.

Dit gebed wordt opgezegd door alle gelovigen, zelfs door de Heiligste Rabbi’s. Alle gelovigen zijn als een 1 lichaam. Dus als 1 deel van het lichaam pijn heeft, is het hele lichaam ziek.

Zo is het ook met zonden. Als 1 gelovige zondigt, beschadigt hij daarmee het hele lichaam. Daarom noemen we in het gebed alle mogelijke zonden, in de volgorde van het Aleph Beet, die elke gelovige gedaan zou kunnen hebben. Daarom heet dit gebed: ‘Wij hebben gezondigd’, dat is dus: wij allemaal samen!Dit laat ons zien hoe verantwoordelijk wij voor elkaar zijn, en dat we elkaar altijd moeten helpen om alleen goede dingen te doen.

Benny veegde zijn tranen af en voelde zich een stuk beter.Hij wist nu dat zijn vader nog steeds de meest geweldige man van de wereld was, en dat hij niet alleen voor zichzelf bad, maar ook voor anderen.

Uit dit verhaal blijkt dat het belangrijk is om te bidden en zonden te belijden van onze gemeenschap, en zelfs het belijden van de zonden die ons land begaat.

Je kunt dat natuurlijk volgens de traditie voor het Joodse volk doen, maar dat kan ook voor het Nederlandse volk.

Phone down time

Om ons hart te kunnen onderzoeken en om God te kunnen zoeken in deze maand is het goed om na te denken over manieren waarop we onszelf helpen om ons op God te richten. Voor sommigen van ons zou het kunnen helpen om deze maand minder tijd te besteden op onze smartphone, tablet of tv. Zo kunnen we deze maand leven in de wereld, zonder teveel te worden afgeleid door wereldse zaken.

De feestdagen die vóór ons liggen leren ons om op een hoger level te leven. Het doel van deze dagen is uiteindelijk om dat hogere level naar beneden te brengen in deze wereld. Met andere woorden: Om een stukje van het koninkrijk van God naar deze aarde te brengen, en zo herstel te brengen in deze gebroken wereld.

Als we ons deze maand willen richten op onze geliefde, onze Vader in de hemel, moeten we onze smartphones neerleggen, omdat we alléén op die manier berichten van God kunnen ontvangen.

Moge dit seizoen van Tesjoeva genezing brengen in jullie relaties met je medemensen en een meer intieme relatie met de Vader, door Jesjoea en door de kracht van Zijn Geest. Veel zegen in jullie voorbereiding op de najaarsfeesten!

Sjalom!

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwe maan(d) Tammoez

Nieuw Maan Tammoez 2017

De Maand Tammoez was in Bijbelse tijden niet zo’n prettige maand. Deze maand staat namelijk in het teken van rampen.

In Exodus 32 lezen we over de ramp van het Gouden Kalf. De Israëlieten zijn net geroepen om een heilig volk te zijn en een heilige Tabernakel te bouwen, zodat de Eeuwige in hun midden zou kunnen wonen. Mozes is vervolgens in de periode van Tammoez 40 dagen weg op de berg. De Israëlieten vinden het lang duren, missen hun leider en worden onzeker. In de plaats van Mozes maken ze een beeld van God, een Gouden Kalf die met hen op reis zou moeten gaan.

Vlak daarna kwam de ramp dat Mozes de Twee Stenen Tafelen kapot gooide op De 17e Tammoez. De 10 Woorden van God die ze mee mochten dragen en mochten gebruiken om zich te heiligen vielen kapot neer! Op de 18e van de maand Tammoez gaat Mozes terug de berg op (tweede 40 dagen.) Uiteindelijk zal hij alsnog de tien woorden ontvangen.

Ezechiel kan in dit rijtje ook worden genoemd. Hij kan worden gezien als de aankondiger van rampen. Zijn eerste roeping is op de 5e van Tammoez.

In Jeremia 52 lezen we over de ramp van Jeruzalems val, welke begint in Tammoez. 6 In de vierde maand, op de negende van de maand (Tammoez), toen de hongersnood in de stad zo sterk geworden was dat de bevolking van het land geen brood meer had, werd de stad opengebroken. (…) 13 Hij (een bevelhebber van de koning van Babel) verbrandde het huis van de HEERE (De tempel dus), het huis van de koning en alle huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de aanzienlijken verbrandde hij met vuur. 14 Heel het leger van de Chaldeeën dat de bevelhebber van de lijfwacht bij zich had, brak alle muren rondom Jeruzalem af.

Tzom Tammoez

Vanwege de verwoesting van Jeruzalem wordt door de Joden nog steeds een dag van vasten uitgeroepen: Tzom Tammoez Dit jaar op 11 juli, is een vasten ter herdenking van het doorbreken van de muren van Jeruzalem, waarmee de vernietiging van de tweede tempel is begonnen. Deze dag is een start van een rouwperiode van 3 weken, vanwege de verwoesting van Jeruzalem en de twee heilige tempels. Gezonde volwassenen (12 jaar en ouder) onthouden zich van eten en drinken tussen zonsopgang en het vallen van de avond.

Tijdens het ochtendgebed worden de selichot (boetegebeden) gereciteerd. De “lange Avinu Malkeinu” (onze Vader en Koning) wordt gereciteerd tijdens de ochtend en ’s middags gebeden.

De Tora wordt gelezen tijdens de ochtend en middaggebeden. De lezing voor zowel de ochtend als de middag is Exodus 32:11-14 en 34: 1-10. Hierin staat de nasleep van de ramp van het gouden kalf en hoe Mozes succesvol bemiddelde namens de Israëlieten en vergeving bereikte voor hun zonden.

Overdenking

Ook vandaag de dag wordt het volk Israel nog steeds getroffen door rampen. Denk maar eens aan de vele aanslagen. Ik moest denken aan een incident ruim een week geleden waarbij een jonge vrouw van de grenspolitie is neergestoken door een terrorist.

Deze rampen in de vorm van aanslagen worden niet alleen in Israel uitgevoerd, maar ze komen ook steeds dichter bij. Afgelopen weken zien wij in het nieuws aanslagen in Londen. En ook een aanslag in Brussel die gelukkig verijdeld is.

Het lijkt erop dat er tot nu toe in Nederland nog geen aanslag is gepleegd, maar het blijkt dat veel Nerlanders wel bezorgd en bang zijn dat er ook in Nederland een aanslag zal worden gepleegd. En niet onterecht, want afgelopen week is een terreurverdachte in Utrecht opgepakt.

Maar wij hoeven ons niet bang te laten maken. Onze grote God en Vader heeft alles in Zijn hand. In de Tora lezingen deze maand zien we dat God betrouwbaar is in tijden van nood.

Korach begint een opstand, maar God voorkomt het. Balak wordt gevraagd om een vloek uit te spreken, maar zegent het volk Israel juist. Pinchas die Gods toorn heeft afgewend en een verbond van vrede ontvangt.

We dus moeten niet gefocust zijn op onze omstandigheden, naar wat er in de wereld gebeurt. We moeten altijd blijven zien op God de Vader en Jesjoea, onze redder en verlosser.

Jesjoea zegt: Matt 10: 28 Wees niet bang voor degenen die wel je lichaam maar niet je ziel kunnen doden. Wees liever bang voor God. 29 Zijn twee mussen niet te koop voor een stuiver? Toch valt er niet één op de grond buiten jullie Vader om. 30 En bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. 31 Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan veel mussen bij elkaar.

In Johannes 16 zegt Hij: houd moed! Ik heb de wereld overwonnen!’

Paulus schrijft in Romeinen 5: We kunnen ons erop beroemen als we verdrukt worden. Want we weten dat verdrukking volharding brengt, 4 en volharding brengt kracht, en kracht brengt hoop. 5 En met die hoop komen we niet bedrogen uit, omdat God zijn liefde in ons hart heeft uitgestort door ons de heilige Geest te geven.

Rom. 12: 12  Wees blij om wat u mag verwachten. 14 Smeek Gods zegen af over hen die u vervolgen; ja, wens hun alle goeds toe in plaats van hen te vervloeken.

2 kor. 4: 16 Daarom verliezen we de moed niet. Want onze uiterlijke gestalte vergaat wel, maar onze innerlijke mens vernieuwt zich van dag tot dag. 17 De kleine moeilijkheden van dit huidige leven leiden voor ons tot een heerlijkheid die alles te boven gaat en eeuwig is. 18 Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Laten we daarom in moeilijke tijden altijd onze blik op de Eeuwige houden, en vasthouden aan onze redding door Jesjoea de Messias. Het vasthouden aan Hem geeft een ankerpunt om vol te houden tijdens moeilijke tijden. Als we werkelijk geloven dat verdrukking goed voor ons is, omdat daardoor onze hoop en ons geloof groeit, dan kunnen we daadwerkelijk onze vijanden zegenen en blij zijn met de moeilijkheden die zij op ons pad brengen.

En met vijanden bedoel ik dan niet alleen de mensen die aanslagen willen plegen in ons land, in de landen om ons heen en in Israel. We hebben in onze persoonlijke levens ook te maken met vijanden, mensen die ons kwetsen, die ons pijn doen, die het ons moeilijk maken. Ook deze persoonlijke vijanden kunnen we liefhebben als we werkelijk geloven dat verdrukking een zegen is voor ons geestelijk leven.

Ik bid daarom dat deze maand, die Bijbels gezien in het teken staat van rampen, een maand zal zijn waarin we hierin kunnen groeien. Dat we daadwerkelijk en concreet aan de slag zullen gaan met het zegenen van onze vijanden en God zullen danken voor de verdrukking die Hij op ons pad brengt. En we kunnen Hem daarvoor ook danken omdat Hij ons kennelijk waardig genoeg vindt om ons te testen, te tuchtigen, op te voeden en te laten groeien in geloof, Met als doel om ons daarna nog beter te gebruiken om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken in deze wereld. Ik hoop en bid dat ons getuigenis hieraan zal bijdragen en door ons heen andere mensen aangeraakt zullen worden en ook op zoek zullen gaan naar het Koninkrijk van God.

Ten slotte een bemoediging

In tijden van moeite en verdrukking kunnen we op onze God vertrouwen. Hij laat zijn Volk niet in de steek. Hij laat ons niet in de steek. In deze nieuwe maand zal Hij er weer bij zijn. Hij zal je bemoedigen, steunen en troosten als je pijn of verdriet hebt. Of als er moeite is in je leven.

Hoewel God verdrukking in ons leven toelaat, geeft hij ons ook Zijn Trooster, de Heilige Geest, die ons helpt, bemoedigt en vertroost. En niet te vergeten: hij geeft ons ook elkaar. We mogen ook bij elkaar schuilen en vertroosting en hulp zoeken.

Ik ben erg benieuwd naar hoe God deze maand gaat gebruiken om ons geloof te versterken.

Sjalom!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Loofhuttenfeest 2016, Tempel van de Heilige Geest

lulav_klein

Alweer enige tijd terug hebben we het Loofhuttenfeest gevierd. Ik heb weer een heerlijke week gehad en veel mensen mogen spreken. Dit jaar mocht ik het feest ook beleven als onderdeel van de organisatiecommissie. Ik heb daar heel erg van genoten. Ik vind het heerlijk om te mogen dienen en te zien hoe mensen genieten van elkaar en de programma onderdelen. Deze week mocht ik weer geestelijk groeien en ook in praktisch opzicht wijzer mogen worden. Het Loofhuttenfeest is met recht de climax van het jaar!

Naast de organisatie heb ik ook met de Simchaimband een aantal keer mogen optreden. Het was erg leuk om zo’n grote groep voor te mogen gaan in een tijd van lofprijs en aanbidding.

En wat uiteraard niet mocht ontbreken: ik heb ook mogen spreken op het feest. Van mijn spreekbeurt geef ik hier op mijn blog graag nog een (uitgebreide) samenvatting.

 

Tempel van de Heilige Geest

We hebben deze week, op het Loofhuttenfeest, nagedacht over de Tent / Tabernakel van God, over het Loofhuttenfeest in relatie tot Openbaringen en er is mij gevraagd om vandaag te spreken over het thema: tempel van de Heilige Geest, naar aanleiding van Johannes 7:38-39.

Bij de voorbereiding van de boodschap van vandaag moest ik al snel terug denken aan ruim een jaar geleden. Het laatste weekend van het Loofhuttenfeest. Mijn eerste Loofhuttenfeest op de Kleine Belties.
Ik heb dat weekend een aantal bijzondere dingen meegemaakt en heb heel duidelijk het werk van de Heilige Geest mogen ervaren. Mensen die deze blog (Stap eens uit je bootje) hebben gelezen weten van die bijzondere momenten vorig jaar.

Ik heb nagedacht over de de vraag waarom ik dat betreffende weekend hier meer van meemaakte dan andere momenten van mijn leven. En ik denk dat het komt doordat ik dat weekend enkele keren uit mijn comfortabele bootje ben gestapt en stappen heb gezet in geloof, in plaats van op mijzelf te vertrouwen.

 

Inleiding op het thema

Johannes 7: 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jesjoea (Jezus) daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jesjoea nog niet verheerlijkt was.

Uit de tekst blijkt de context waarin Jesjoea (Jezus) deze uitspraak doet. Namelijk op de laatste dag van het Loofhuttenfeest.
Op de eerste zeven dagen van het feest, vond er elke dag een waterprocessie plaats.
Elke dag ging een van de priesters water scheppen met een gouden kan uit de Siloamvijver.
Hij bracht die kan met water, tussen de rijen mensen door die langs de kant van de weg stonden, naar de tempel waar het met de wijn van het plengoffer uitgegoten werd over het brandofferaltaar.

Op de zevende dag maakte de priester met die gouden waterkan zelfs zeven rondjes rond het altaar. Dit gieten van het water, zou je kunnen zeggen, wijst vooruit naar het uitstorten van de Ruach ha Kodesh, de Heilige Geest.

En tijdens deze waterprocessie werd Jesaja 12 opgezegd:
Ja, het is God die mij behoudt, ik ben vol vertrouwen, angst heb ik niet.
De Heer geeft mij sterkte en kracht, hij is mijn behoud.’
Vol vreugde zullen jullie water putten uit levengevende bronnen.
Op die beslissende dag zullen jullie zeggen:
‘Breng dank aan de Heer, maak bekend wie hij is,
laat de volken weten wat hij heeft gedaan, verkondig dat zijn naam verheven is
boven alle andere.
Zing een lied voor de Heer; indrukwekkend is wat hij heeft gedaan,
heel de aarde moet dit weten. Juich, bewoners van Sion, juich,
de heilige God van Israël woont in uw midden, hij doet grootse dingen.’

Hosjanna Rabba hosjanna-rabba

Op die zevende dag van het feest werden de Hosjanot gezongen, de smeekbeden om hulp. Deze dag wordt Hosjanna Rabba genoemd. Ook vandaag de dag wordt deze zevende dag bijzonder gevierd in de synagogen wereldwijd, waarbij men 7 maal rond het spreekgestoelte loopt en met enkele samengebonden wilgentakjes op de vloer slaat.

Terug naar het Bijbelgedeelte. Het gaat hierom de achtste dag van het feest. Op deze laatste dag van het feest is die optocht er niet meer. Maar juist op deze dag staat Jesjoea op en roept: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’

Misschien dat hij juist dit moment uitkiest, om aan te geven dat de waterprocessie bijzonder en goed is, maar dat het Levende Water daar niet gevonden kan worden.
Hij zegt eigenlijk dat Hij het antwoord is op alle gebeden die tijdens de waterprocessie aan de orde komen.

rivieren-van-stromend-waterEn dan komt die prachtige zin: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft”.

 

Met de rivieren van stromend water die uit je binnenste vloeien wordt gedoeld op de Heilige Geest. Dit vind ik een belangrijk principe:

 

Zegen en vervulling van de Geest is niet alleen voor jezelf, maar je ontvangt het ook om door te geven aan andere leden van het lichaam van Jesjoea, de gemeente.
Je zou kunnen zeggen hoe meer je drinkt bij Jesjoea, hoe meer je een zegen voor anderen zult zijn. Jesjoea wijst hier vooruit naar de uitstorting van de Heilige Geest.

Wat betekent die uitstorting van de Geest?

In eerste instantie verandert de plaats waarin De Eeuwige wil wonen. De plaats verandert (weliswaar geleidelijk) van de Tempel naar de mens, zoals al is geprofeteerd door Joel.        We kunnen in de Schrift zien dat de woonplaats van God geleidelijk verandert.

• Hof van Eden (wandelen van aangezicht tot aangezicht, bij de mens, 1e plek)
• Tabernakel (verblijf in een mobiele tent, onder het volk)
• Tempel (vaste plaats op 1 locatie)
• De mens (De Geest leeft in ons) (heden)
• Nieuwe aarde: Herstel compleet, locatie van de toekomst: God wandelt weer van aangezicht tot aangezicht met alle mensen.

En dit laatste vieren we ook in het Loofhuttenfeest! We vieren de bruiloft met het Lam, Jesjoea, het herstel en de nieuwe schepping die komt. Dat de Eeuwige weer met ons zal wandelen van aangezicht tot aangezicht. Daar zijn we naartoe onderweg.

En kijken we naar het heden, dan komen we op het thema vandaag: ons lichaam, de tempel van de Heilige Geest.

Heiligheid
In de Tenach staan de tabernakel en de tempel vooral voor de aanwezigheid van God.
Hij heeft beloofd dat zijn Sjechina, zijn tegenwoordigheid daar zal zijn.

In de Briet ha Chadasha, het nieuwe verbond, is Gods tempel in de mensen. In Zijn volk. De woonplaatsen van de Eeuwige moesten aan strenge eisen voldoen om ervoor te zorgen dat de Eeuwige in Zijn tabernakel en tempel kon leven. De tabernakel en tempel moeten apart gezet worden. Geheiligd.
Nu we weten dat de Eeuwige door Zijn Geest in ons woont moeten wij ook onszelf heiligen.En in dit heiligen speelt de Heilige Geest een cruciale rol. Hij is de Helper.             Hij wijst ons op wat Jesjoea heeft geleerd. Hij overtuigt ons van zonde. In die zin helpt hij ons om ons lichaam rein te houden.

Wat betekent het dat De Geest in je woont?

Leiding door de Heilige Geest
In onze samenleving wordt ons voorgehouden dat we ons potentieel waar moeten maken. Dat we alles kunnen worden wat we willen. Het hoogste doel lijkt je eigen ontwikkeling zijn.

Mijn eerste gedachte hierbij was: Dit kan niet waar zijn! Het belangrijkste is niet om jezelf te ontwikkelen, maar het belangrijkste is God en Zijn Koninkrijk.
Maar na wat langer overdenken kom ik tot de conclusie dat het een het ander niet uitsluit, maar dat het met focus te maken heeft.

God heeft ons met een doel geschapen. Hij heeft een plan met je leven. Dat plan wat Hij met je leven heeft is wel degelijk om je te laten ontwikkelen, maar met als doel dat je bruikbaar bent voor Hem en Zijn Koninkrijk! In jouw ontwikkeling gaat niet om jou! Het gaat om Hem!

Maar hoe kunnen wij ons het beste ontwikkelen? Hoe kunnen wij het meest geestelijk groeien en bruikbaar zijn in Zijn Koninkrijk? Door je door Zijn Heilige Geest te laten leiden.

Ik kwam het volgende filmpje op internet tegen en vond het wel toepasselijk op deze boodschap.

Als we echt willen groeien en ons willen ontwikkelen, dan komt het er ook op aan dat we gaan vertrouwen op de Eeuwige. Dat we stappen in geloof gaan zetten, in plaats van alleen op eigen inzicht.
Het komt erop aan dat we zijn subtiele liefdevolle aanwijzingen niet uit de weg gaan, zoals de man uit het filmpje, maar dat we ons daadwerkelijk laten leiden door Zijn Geest. Ook als we nog niet zien waar het naar toe leidt.

Zo lang we niet durven uit te stappen in geloof, in vertrouwen, dan zullen we handelen op eigen kracht. En in eigen kracht kun je nu eenmaal niet zoveel doen. Je zult misschien wel iets bereiken, maar het zal met een heleboel moeite en kracht slechts 1 druppel water opleveren. En geen stromende rivieren van levend water.

Ik moest nog aan een ander verhaal denken over het zetten van stappen in geloof.
Jesjoea loopt over het water naar zijn leerlingen in de boot. Alle discipelen raakten in verwarring en schreeuwden van angst. Maar Jesjoea sprak hen aan met ‘ wees niet bevreesd’. En Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen.img_articles__0041_petrus-600x294
Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen.

Wat een voorbeeld! Een man van geloof. Jesjoea roept hem om een stap in geloof te zetten en hij doet het!
Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Hosjanna!
Jesjoea stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?

We zijn vaak geneigd om in dit verhaal het ongeloof van Petrus te belichten. Ofwel alleen stil te staan bij het laatste vers: kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?
Maar dan gaan we eraan voorbij dat de andere leerlingen al te bang waren om überhaupt uit de boot te stappen. Petrus is naar mijn mening toch echt de meest dappere leerling van het stel. Maar toch ging het mis. Wat is de reden van het mis ging?

ANGST!!selbstbewusstsein_angst
Petrus werd bang van het water en de storm. In de Bijbel zie je telkens opnieuw dat het angst is die mensen moeilijk maakt om op God te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. Ook bij ons is het vrijwel altijd angst dat ons tegenhoud om over die drempel te stappen. Om een stap in geloof te zetten, om werkelijk te vertrouwen op de Eeuwige.

Maar we kunnen en mogen ons niet door angst laten tegen houden.
Daar hebben we in Jesaja al over gelezen: Ja, het is God die mij behoudt, ik ben vol vertrouwen, angst heb ik niet. De Heer geeft mij sterkte en kracht, hij is mijn behoud.’

Gods plan met je leven is dat je Geestelijk groeit en door Zijn kracht meehelpt aan het bouwen van Zijn Koninkrijk. Als je lichaam dus een tempel van de Heilige Geest is, en je je leven wilt laten leiden door de Heilige Geest, dan zal Hij zo nu en dan van je vragen om stappen te zetten in een richting die je zelf niet durft. Waarvan je denkt dat het je het niet kunt.

Maar zeg eens eerlijk: is dit niet het leven wat we ten diepste het liefste leiden?                  Stappen zetten in geloof en God aan het werk zien? Getuige zijn van wonderen en tekenen? Dat kan alleen als we de stap zetten om hem te vertrouwen.
En dat is spannend. Want als we iets niet uit eigen kracht mogen doen, maar moeten vertrouwen op de vaak onzichtbare God, dan is dat een enorme drempel.
Voordat je die stap zet zie je het werk van God nog niet. Dan zie je zijn wonderen nog niet. Dat zie je altijd pas achteraf.

Daarom komt het op vertrouwen aan. En vertrouwen kun je alleen leren door te doen.         Om elke keer die stap te zetten om te vertrouwen. Dat je, in tegenstelling tot de man in het filmpje wel gehoorzaam bent en de andere kant van de woestijn op loopt, in het vertrouwen dat God zal voorzien in datgene wat je nodig hebt om te overleven en om geestelijk te groeien.

En als je dan ziet dat je vertrouwen niet beschaamd wordt zul je de volgende keer iets eerder vertrouwen op Zijn leiding. En die keer daarna wordt het weer makkelijker. Je zit in de lift.
Maar let op! Dit gaat ook de andere kant op. Elke keer als je besluit om niet te vertrouwen en geen stap in geloof te zetten, zal het volgende keer nog moeilijker zijn om te vertrouwen, omdat je Gods trouw en handelen niet hebt ervaren. En de keer daarna wordt het nog moeilijker, enz.
De weg terug is eenvoudiger dan je denkt. Zet een stap terug omhoog. Dus zet een stap in vertrouwen en ga zien dat de Eeuwige trouw is. Breek met het proces naar beneden en kies er vandaag nog voor om de Eeuwige in alles te vertrouwen en je te laten leiden door de Heilige Geest.

Wat kan ons helpen om over die drempel te komen? Het belangrijkste is om te weten hoe die drempel er uitziet. Wat is nu werkelijk die drempel die ons tegen houdt om stappen in geloof te zetten.

Hoe ga je om met angst?

Angst overwinnen
Zoals we eerder hebben gezien is de grootste drempel angst. Om die drempel over te gaan zullen we dus onze angst moeten overwinnen.
Een van de sleutels daarvoor ligt in voldoende zelfvertrouwen. Veel mensen hebben last van een negatief zelfbeeld en hebben daarom weinig vertrouwen in zichzelf. Door het lage zelfvertrouwen zijn we bij lastige situaties snel geneigd om angstig te zijn en daarom niet te handelen.

Hoe kunnen we dit veranderen? Door elke keer bij een moeilijke situatie niet te kiezen om de situatie te vermijden, maar juist de problemen onder ogen zien, actie te ondernemen en aan te pakken.
Als je eenmaal hebt gekozen om actie te ondernemen geeft dat een gevoel van vreugde, zelfs al leiden de inspanningen niet tot het gewenste resultaat. Je bent al blij dat je iets moeilijks hebt gedaan. Dat je de uitdaging bent aangegaan. En elke keer dat je ervoor kiest om actie te ondernemen groei je en overwin je stukje bij beetje steeds meer je angst.

Als je er echter voor kiest om bij een probleem geen actie te ondernemen zul je de vreugde van het proberen missen. Zelfs als de situatie goed afloopt, zul je niet blij zijn met jezelf, omdat jij de uitdaging niet bent aangegaan, maar ervan bent weggelopen.
Vermijdingsgedrag is slopend voor ons zelfbeeld en ons gevoel van zelfvertrouwen.
En dit verminderen van zelfvertrouwen heeft weer tot gevolg dat je een volgende keer geen actie zult ondernemen, omdat je geen vertrouwen hebt in jezelf.

Ik wil je uitdagen om met deze informatie de komende tijd actief aan de slag te gaan. Doorbreek dit patroon! Loop niet weg, maar pak moeilijke situaties aan! En laat je niet uit het veld slaan als het een keer niet oplevert wat je graag zou willen. Geniet van je keuze om actie te ondernemen en ervaar de vreugde van het proberen. Ga ervaren dat je daardoor groeit!

En om dan weer terug te komen op het doel: Het uitstappen in geloof, moeilijke keuzes maken en je angsten overwinnen dragen bij aan de mogelijkheid om gebruikt te worden in Gods Koninkrijk.
En om terug te komen op de Heilige Geest: als je gewend bent om je angsten te overwinnen zul je eerder naar de stem van de Geest luisteren en actie ondernemen als Hij je daartoe aanspoort.
Het mooie hiervan is dat je eigen leven veel uitdagender en dynamischer wordt. En deze zegen is niet alleen voor jezelf. Je zult ook meer tot zegen zijn voor je medemens, en dus voor het lichaam van Jesjoea.

Kijk omhoog, niet naar beneden
Even terug naar het verhaal van Petrus. Waar ging het mis? Het ging mis toen hij zijn focus veranderde van Jesjoea naar het water (chaos) en de storm.
Een andere manier om met je angst om te gaan is je focus goed te richten. De Eeuwige heeft alles in Zijn macht. Als hij je oproept om iets te doen zal Hij je er ook doorheen helpen.
Kijk naar het voorbeeld van de verspieders die bij het beloofde land moesten verkennen voordat ze in zouden trekken.
Alle verspieders zaten in dezelfde situatie. Ze spioneerden in hetzelfde land, stonden tegenover dezelfde vijand, werden waarschijnlijk door dezelfde emoties overvallen, maar hun boodschap aan het volk was niet bij iedereen hetzelfde.
De meeste verspieders hadden hun oog op het probleem: De grote steden en de grote mensen die onoverwinnelijk leken.
Maar Jozua en Kaleb hadden hun oog op de Eeuwige. Zij hadden hoop en vertrouwen. Het leek misschien een hopeloze situatie, maar God had beloofd dat hij ze voor hen zou verdrijven. En vanuit dat geloof handelen deze twee mannen.

Hoe overwin je je angst? Door te kijken naar Jesjoea, te hopen op Zijn uitkomst en erop te vertrouwen dat Zijn Geest je zal leiden door de stormen van je leven.

Verander je denken
Je manier van denken heeft invloed op elk aspect van je wezen. Of we angstig zijn, of juist vol vertrouwen hangt in grote mate af van onze gedachten.

Het is dus de vraag waarmee je je gedachten vult. En dan heb ik het niet alleen over de momenten dat je voor een lastige situatie staat en hoe je daarover denkt, maar juist over alle momenten in je leven.
Zaken waar je je geest regelmatig mee vult, zullen resulteren in een manier van denken.
Deze manier van denken zal weer resulteren in wat je doet en vervolgens dus ook wie je wordt.

Dit betekent dat je zorgvuldig om moet gaan met zaken waarmee je je gedachten vult. Het is belangrijk om keuzes te maken wat voor films of tv series je kijkt. Het vraagt keuzes bij het spelen van games. Het gaat zelfs zo ver dat je goed moet nadenken met wie je omgaat. Houd in gedachten dat het belangrijk is waarmee je je dag in dag uit laat vullen. Probeer je zoveel mogelijk te vullen met waarheden van God. Uit zijn Woord en door zijn Geest. Neem daarom de tijd om Gods Woord te lezen en die woorden je gedachten te laten vullen.

Je beeld van God
Ik geloof dat de manier waarop wij leven het gevolg is van de grootte van onze God.          Het probleem van velen van ons is dat onze God te klein is. We zijn er niet altijd van overtuigd dat we werkelijk volkomen veilig zijn in de handen van onze almachtige, alwetende, alomtegenwoordige God.

Wat gebeurt er in de ochtend dat je bent opgestaan als je God te klein is? Dan leef je in een voortdurende staat van angst en bezorgdheid omdat je denkt dat alles van jou afhangt. Je stemming wordt bepaald door de omstandigheden. Je leeft in een geweldig groot universum, terwijl je zelf klein en kwetsbaar bent.
Als je de kans krijgt om je geloof te delen krabbel je terug. Stel dat je wordt afgewezen, of de juiste woorden niet kunt vinden? Het hangt allemaal van jou af.
Je kunt niet vrijgevig zijn zijn, omdat je financiële zekerheid van jou afhangt.
Als het nodig is om iemand de waarheid te zeggen, of ergens mee te confronteren, ben je geneigd je in te houden, want stel je voor dat…

Hier hebben we allemaal in meer of mindere mate last van. De sleutel hier is om bewust ons beeld van God onder de loep te nemen en door het lezen van Gods Woord ons beeld van God aan te passen aan de werkelijkheid. God heeft alles in Zijn hand. Het hangt niet allemaal van ons af. Je kunt je hoop en verwachting stellen in de hand van de Eeuwige. Dus stap maar eens uit! Deel je geloof eens als je het eigenlijk niet durft. Probeer het eens!
Als het nodig is om iemand ergens mee te confronteren, neem die stap een keer. En kijk hoe het uitwerkt.
Als je dit eenmaal gaat doen zul je in je leven gaan ervaren dat God betrouwbaar is en werkt in je leven. Daarna zal je beeld van Hem verder aangepast worden en zul je hem meer vertrouwen. Dat zal er toe leiden dat je vaker stappen in geloof gaat zetten, wat tot gevolg heeft dat je een positiever zelfbeeld krijgt, wat er toe leidt dat je steeds minder vanuit angst zal leven. Je ben geestelijk aan het groeien. De spiraal gaat naar boven!

Terug naar de Bijbeltekst waarmee ik begon: stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien.
Het werk van de Geest is niet alleen voor jou, maar tot opbouw van het Lichaam van Jesjoea. Deze geestelijke groei is dus waar God naar op zoek is. En waar wij als lichaam van Jesjoea dus ook naar op zoek gaan!

“Maar u leeft niet zo (in het vlees). U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van de Messias behoort de Messias ook niet toe.” (Romeinen 8:9)

Door de groei van anderen zullen we worden bemoedigd en zullen ook wij groeien. Hierdoor zal het lichaam van Jesjoea sterk worden en zal het koninkrijk van God steeds zichtbaarder worden op deze aarde. En daar kijk ik zo naar uit! Jullie toch ook?

Conclusie

sshot-2016-12-05-1De rode draad van deze boodschap is water en geest. Stromend van levend water zullen uit ons vloeien en ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
We worden geroepen om ons te laten vullen door de Geest van Jesjoea, zodat de zegen uit ons zal vloeien naar onze medemens en het koninkrijk van God zichtbaar wordt.
Het gevuld zijn met de Geest is niet iets vaags of mystieks, maar heel concreet.                 Gods Geest leidt ons om stappen in geloof te zetten. Het is aan ons om aan deze oproep gehoor te geven of niet.

We hebben gezien dat we ons vaak laten tegenhouden door angst en we hebben nagedacht over hoe we die angst kunnen overwinnen door

 1. te werken aan ons zelfvertrouwen
 2. onze focus op Jesjoea te houden
 3. onze manier van denken te veranderen en
 4. ons beeld van God aan te passen aan de ware grootte

Ik hoop en bid dat deze blog je tot een zegen zal zijn en door jou heen ook voor je omgeving.

Shalom.

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

Nieuwe maan Kislew / december

img_2583

Afgelopen woensdag hebben we weer nieuwe maan gevierd. Een feest dat niet in Leviticus 23 wordt voorgeschreven, maar wel meerdere keren terug te vinden is in de Bijbel. We zien het terug als mededeling dat Israel een nieuwe maan vierde en we zien ook dat het door de Eeuwige genoemd wordt. Ik geloof dat het goed is om te doen en bij elke nieuwe maan even stil te staan bij de nieuwe maand die voor ons ligt. Zo bewegen wij in Gods ritme, van Sabbat naar Sabbat, van nieuwe maan naar nieuwe maan, van vastgesteld feest tot vastgesteld feest.

In Lelystad vieren we nieuwe maan door het blazen op de sjofar (ramshoorn), het oplezen van gebeden, een korte overdenking, samen eten en samen zingen. Het is een ontspannen samenzijn waarbij de nadruk ligt op het ontmoeten van de Eeuwige en het ontmoeten van elkaar.

afgelopen woensdag stonden we stil bij de nieuwe maand Kislew op de Joodse kalender. Deze loopt bijna gelijk met de maand december.

Het thema van deze nieuwe maan is duisternis en rouw.
De donkere december-maand ligt weer voor ons. Een koude maand met weinig daglicht. Deze donkere maand vraagt daarom om licht. Wij vieren deze maand ook Chanoeka, het feest van licht. 8 dagen lang steken we elke dag een extra kaarsje aan. Dit symboliseert de toename van licht en warmte. We denken terug aan het herstel van de tempel, waar de menora weer werd aangestoken en het licht weer terug kwam in de tempel.

Ook in de bijbel zien we dat de maand Kislew, de 9e maand, een donkere maand is.
Een maand waarin gehuild en gerouwd werd. Kijk bijvoorbeeld eens naar Ezra.

Ezra 10:
Toen Ezra bad en schuld bekende, huilde hij en wierp hij zich telkens voor de tempel op de grond neer. Een zeer grote menigte Israëlieten kwam naar hem toe, mannen, vrouwen en kinderen, zij barstten allen in huilen uit.

Dit bijbelgedeelte gaat verder met enkele mannen die uit het volk naar voren kwamen en voorstelden dat het volk zich massaal zou bekeren en de Wet van God weer zou uitvoeren.

Hierna verliet Ezra het tempelplein en ging naar het vertrek van Jochanan, de zoon van Eljasib. Daar bracht hij de nacht door zonder te eten of te drinken; want hij rouwde om de ontrouw van de ballingen. (Hij vastte dus)
(…) Dit speelde zich af in deze maand, Kislew.

Een ander voorbeeld dat zich ook in de maand Kislew afspeelt vinden we in Nehemia.

Nehemia 1: (3 – 7)
Zij zeiden mij (Nehemia): ‘De Judeeërs die de ballingschap hebben overleefd en daar in de provincie leven, verkeren in barre omstandigheden en zijn het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem ligt in puin en de poorten zijn in vlammen opgegaan.’ Toen ik dat hoorde, viel ik neer en barstte ik in tranen uit. Dagenlang rouwde ik, ik vastte en bad tot de God van de hemel: ‘Ach, Heer, God van de hemel, u bent zo groot en indrukwekkend. U houdt u aan uw verbond, u blijft trouw aan wie van u houden en uw geboden naleven. Luister alstublieft aandachtig, sluit uw ogen niet. Luister naar het gebed van uw dienaar. Dag en nacht bid ik tot u voor de Israëlieten die u dienen. Ik beken dat wij, Israëlieten, tegen u gezondigd hebben, ook mijn familie en ikzelf. Wij hebben u onrecht aangedaan, wij hebben de geboden, wetten en voorschriften niet nageleefd die u ons had opgelegd door uw dienaar Mozes.

Ezra en Nehemia hadden hart voor hun volk.
Zij huilden, bidden en vastten. Ze waren in rouw door de zonde van het volk, en door de ellende die het volk overkwam.
Als we kijken in het Nieuwe Testament, de Briet ha Chadasja, dan komen we ook voorbeelden tegen van mensen die huilen en rouwen. Laten we kijken naar ons grote voorbeeld, Jesjoea onze Messias.

In Joh 11:35 lezen we één van de kortste verzen in de bijbel: “Jesjoea huilde”.
Hij huilt bij het graf van zijn vriend Lazarus. Een paar dagen daarvoor is hij al gestorven. En… Hij zou Lazarus weer uit het graf halen.Waarom zou Hij dan huilen? Het was namelijk niet omdat Hij het niet meer zag zitten.
Of omdat de situatie uitzichtloos was. Hij wist immers de uitkomst al!
Maar waarom zou Hij dan toch huilen? De emoties van Jesjoea maken denk ik iets heel bijzonders duidelijk.
Blijkbaar is zijn huilen, het delen van verdriet, voor Hem net zo belangrijk als Lazarus uit het graf halen.Dit huilen van Jesjoea zonder woorden maakt veel van Zijn hart en compassie duidelijk. Hij was waarschijnlijk begaan met de familie en vrienden die aan het rouwen waren om Lazarus.

Het maakt mij in elk geval duidelijk dat de hemel huilt vanwege het onrecht in de wereld. Jesjoea huilt als er mensen worden getroffen door ellende, net als we bij Ezra en Nehemia hebben gezien.

Jesjoea snapt het lijden van deze wereld, Hij heeft het allemaal meegemaakt.
Zijn huilen zegt meer dan duizend woorden.
Als wij willen lijken op onze Rabbi Jesjoea moeten wij leren om te huilen over het onrecht in deze wereld.

Een ander bijbelgedeelte over Jesjoea:
Lucas 19: 41 – 44
Toen Jesjoea nog dichterbij was gekomen en de stad (Jeruzalem) zag liggen, begon hij om haar te huilen. Hij zei: ‘Ach Jeruzalem, begreep ook u vandaag maar wat vrede brengt, maar u bent er blind voor, zelfs nu! Weet dat er voor u dagen zullen komen dat uw vijanden u belegeren, insluiten, u van alle kanten bedreigen! Zij zullen u en allen die binnen uw muren zijn, vertrappen! Ze zullen van u geen steen op de andere laten! Omdat u het moment dat God naar u omzag, niet hebt herkend.’

Als wij op ons grote voorbeeld Jesjoea willen lijken, dan huilen wij over vervolgde Christenen wereldwijd, en over de verwoesting van steden, bijvoorbeeld in het Midden Oosten. Bidden wij voor het Joodse volk, zoals Ezra en Nehemia deden? Staan we voor hen op de bres? Bidden we voor hen dat zij hun Messias zullen leren kennen?

En bidden wij voor het Nederlandse volk?  Dat zij tot inzicht in de Messias zullen komen? Trekken wij ons de zonden van ons volk aan?
Vragen wij in nederigheid vergeving en belijden wij de zonden van ons volk?

Jakobus 4: 7 – 10
Jakobus zegt: Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten. Ga dichter naar God toe, dan komt hij dichter bij u. Was uw handen, zondaars! Zuiver uw hart, weifelaars! Jammer, rouw en huil! Laat uw lachen in rouw verkeren, uw vreugde in droefheid. Buig u voor de Heer en hij zal u verheffen.

Ik wil jullie uitdagen om deze maand, naast de gezellige warmte in huis en de feesten die we samen vieren, ook de tijd te nemen om deze dingen te overdenken.

Om jezelf te laten raken door het onrecht in de wereld en speciaal deze maand aan de vervolgden te denken in jullie stille tijd. Zet het een paar keer in je agenda.
Of, als je een nieuwsbericht tegenkomt over onrecht: laat het je telkens weer raken.
Bidt voor de mensen wie het betreft.
Op deze manier kunnen we een licht zijn in deze donkere wereld.
Er is nog een manier om een licht te zijn: Naast bidden mogen we aan onze omgeving het goede nieuws vertellen dat er redding is door Jesjoea!

We mogen vrijmoedig zijn om de nadruk te leggen wat God vandaag de dag doet.
Alleen het verkondigen van eeuwig leven in de hemel zal in veel gevallen niet werken.
Veel mensen leven in het nu.
Ik denk dat veel ongelovigen zich zorgen maken over wat er in de wereld gebeurt, zeker waar dit hun persoonlijk raakt. Op die behoefte kunnen we inspelen.
Dit zijn kansen en ingangen voor het goede nieuws.

God is betrokken bij deze wereld. Ook nu! Persoonlijk in ons eigen leven, maar ook bij wereldwijde problemen..

Ik geloof dat wij in onze gesprekken meer de nadruk moeten leggen op Gods koninkrijk dat zo radicaal anders is dan de koninkrijken van deze wereld.
Dit koninkrijk is er nu al in het klein, en als het goed is ook zichtbaar in de gemeente.

Als Jesjoea terugkomt zal er een vrederijk aanbreken. Dan zal het Koninkrijk van God in de hele wereld zichtbaar zijn! Dan zullen ook de grote problemen in deze wereld worden opgelost. Dit is de tijd waar wij als gelovigen naar uitkijken. De terugkomst van Jesjoea! Hoe vaak vertellen wij dit aan onze omgeving?

Openbaring 21: 4
God zelf zal bij hen zijn en hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn; geen rouw, geen weeklacht, geen pijn zal er zijn, want de eerste dingen zijn voorbij.’ Hij die op de troon was gezeten, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’

God zal dus niet alleen maar repareren wat stuk is, hij maakt het helemaal nieuw!
Wat een prachtige tekst over de tijd die na dit vrederijk komt, als de Eeuwige een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. Het is goed om over deze komende tijd te spreken met onze omgeving.

Tot slot. Ik schreef het eerder al: een donkere maand vraagt om licht.
Maar ook een donkere wereld vraagt om licht.
En dat is niet alleen in de decembermaand, maar het hele jaar door!

Neem deze maand de tijd om jezelf te laten raken door het onrecht in de wereld en de nood van de mensen om je heen. Huil over de nood in de wereld en rouw over de ongerechtigheden van ons land.

Laten we in de donkere dagen die komen, een licht zijn in deze wereld!
• Door te leven naar het voorbeeld van Jesjoea, het licht van de wereld en
• Door te getuigen van de blijde boodschap, het evangelie van de redding door Jesjoea, onze Messias.

 

 

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

De trouw van God, een persoonlijk getuigenis

index

 

 

 

 

Gods trouw

In deze blog: Wat is trouw eigenlijk?

We hebben de afgelopen tijd Gods trouw mogen ervaren en daar wil ik graag van getuigen.

Ik wil vanuit Gods Woord kijken naar Gods trouw, maar ook naar een voorwaarde, namelijk bekering (Teshuva).

God verheugt zich in bekering! Ik vertel iets over mijn persoonlijk leven en mijn twee bekeringen.

Ten slotte denk ik na over hoe we praktisch trouw kunnen zijn aan God en daag ik je uit om trouw te zijn aan God en aan je medemens.

Veel plezier met het lezen van deze woorden. Ik bid dat deze woorden een zegen zullen zijn en de Eeuwige door Zijn Geest wil doorgaan wat Hij begonnen is.

Parasha Bechukotai

Gods trouw. Daar werd ik bij bepaald bij het lezen van Leviticus 26. De parasha (leesrooster) van een paar weken geleden was Bechukotai, wat betekent ‘in mijn verordeningen’. Deze naam komt uit het eerste vers van de parasha: Lev. 26:3 Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan…

En dan volgen er allerlei mooie beloften. Regen, oogst, vrede, overwinning op vijanden, de Eeuwige zal in hun midden wonen, etc. Prachtige beloften! Maar daarna komt de andere kant, welke ook beloften zijn:

Vers 14: Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen:

En ook dan volgen er allerlei beloften: verschrikking, tering, koorts, verslagen door vijanden, honger, puinhopen, verstrooiing. Maar gelukkig, daarna komt er weer een belofte:

40 Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden, mét de ongerechtigheid van hun vaderen, hun trouwbreuk, die zij tegen Mij gepleegd hebben, en ook dat zij tegen Mij zijn ingegaan, (…) 42 dan zal Ik denken aan Mijn verbond met Jakob. En ook aan Mijn verbond met Izak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik denken, en Ik zal denken aan het land.

Bij het overdenken van deze parasha werd ik bepaald bij de trouw van de Eeuwige.

Definitie

Wat is trouw eigenlijk? Ik heb een aantal definities gevonden:

* Iemand niet verlaten, ook niet in moeilijke omstandigheden.

* Je plichten nauwgezet vervullen, je beloften nakomen

* Geen kwade bedoelingen hebben

* Gehechtheid

* De eigenschap dat je iemand of iets altijd steunt

Bij het woord trouw, moest ik denken aan trouwen. Als een man en een vrouw trouwen, dan spreken ze dus uit om elkaar

* niet te verlaten,

* hun plichten naar elkaar nauwgezet te vervullen,

* geen kwade bedoelingen hebben,

* zich aan elkaar te hechten

* en elkaar altijd te steunen.

Trouwen is dus iets prachtigs! Het zegt veel meer dan alleen samen wonen. Met trouwen laat je veel explicieter aan elkaar en de wereld zien dat je niet alleen samen gaat wonen, maar ook samen gaat leven! Dat je je aan elkaar geeft. Dat je trouw aan elkaar beloofd.

Simchaim jongerenweekend

Enige weken geleden mocht ik dienen op het Simchaim Jongerenweekend als aanbiddingsleider met de Simchaimband en als gespreksleider van 1 van de groepjes.

Bij het overdenken van Gods trouw moest ik hieraan terug denken. Aan God die zijn beloften nakomt. Er is door een aantal mensen gebeden dat God duidelijk zou werken onder de jongeren dit weekend. En dit is zeker gebeurd!

Het thema van het weekend was black and white. We hebben gesproken over heiligheid, over reinheid en onreinheid. (waarover ook mijn laatste blog ‘Kedoshiem’ gaat)

Op de  Shabbat hebben we Gods Woord gelezen en een boodschap ontvangen over het belang van rein zijn en zonde aan het licht brengen. Daarna hebben we hierover in de groepjes met elkaar doorgesproken.

In de groepen ontstond een openheid om aan elkaar hun zwakheden en zonden te blijden. Het was fantastisch om te zien wat een bevrijding dat geeft, omdat ze er soms al jaren alleen mee hebben geworsteld. Nu het in de openheid is gebracht wordt de zonde krachteloos en komt er ruimte voor bevrijding en herstel! Hallelujah!

Vervolgens hebben we met elkaar gebeden om vergeving en hulp om rein te blijven.

Op zondagochtend is er gesproken over de noodzaak van het volgen van Jesjoea in je leven en hoe dit je leven kan veranderen. En dat je mag leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Na deze krachtige oproep hebben we een tijd van aanbidding en gebed gehad.

In deze tijd van gebed hebben 2 jongeren voor het eerst hun leven aan Jezus / Jesjoea gegeven! Even later hebben 6 jongeren aangegeven zich te willen laten dopen, wat we later die middag ook hebben gedaan!

God laat zijn kinderen niet los. Hij beantwoordt gebeden, geeft bekering en bevrijding. Wat hebben wij toch een goede God! Hij is trouw!

We gaan even terug naar de tekst uit de Parasha. De trouw van God lijkt gekoppeld te zijn aan bekering en gehoorzaamheid.

Bekering is nodig, Trouw volgt altijd!

We lezen in vers 40 deze voorwaarde: bekering. ‘Wanneer zij hun ongerechtigheid zullen belijden…’ En dan in vers 42 het gevolg dan zal de Eeuwige aan zijn verbond denken.

Dit zie je ook in andere teksten terug:

Deuteronomium 30: 2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

1 Samuel 7:3 Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël: Als u zich met uw hele hart tot de HEERE bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes, richt uw hart op de HEERE en dien Hem alleen. Dan zal Hij u uit de hand van de Filistijnen redden.

2 Kronieken 15: 2 De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 3 Vele dagen lang was Israël zonder de ware God, zonder een priester die onderwees, en zonder de wet. 4 Maar wanneer zij zich in hun benauwdheid tot de HEERE, de God van Israël, bekeerden en Hem zochten, werd Hij door hen gevonden.

We zien dus dat de bekering van het volk Israël niet eenmalig was. Het keerde steeds terug. En dit is nog slechts een kleine greep uit de vele teksten die in de Tenach (Oude Testament) te vinden zijn over de oproep tot bekering, met het gevolg dat God trouw is.

* Hij gaf redding uit Egypte, en

* Hij gaf redding uit Babylonië

En in het Nieuwe Testament:

* Hij heeft voorzien in een reddingsplan voor de Wereld, zijn eigen zoon, Jesjoea de Messias, zoals Hij in Genesis al heeft beloofd.

* Hij gaf ons zijn Heilige Geest, zodat de Eeuwige in ons kan wonen, zoals hij bij monde van de profeten heeft beloofd.

En ook de oproep tot bekering zien we terug. Dat begon al bij Johannes de Doper, maar ook na de Hemelvaart van Jesjoea zien we het weer terug:

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Ook hier is bekering een voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen. De Heilige Geest was al beloofd, maar nog niet gegeven aan een ieder die geloofd.

Zo mogen we dat ook zien in ons eigen leven. Wij moeten ons telkens bekeren tot Jesjoea, onze zonden belijden en dan zal hij trouw zijn, en aan Zijn verbond denken.

God roept ons op tot vertrouwen

God is dus trouw en daarom ook betrouwbaar. Maar Hij is het niet alleen, hij roept ons ook op om ons vertrouwen op Hem te stellen.

In Jeremia 17: 5 Zo zegt de EEUWIGE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.

En even verder

7 Gezegend is de man die op de EEUWIGE vertrouwt, wiens vertrouwen de EEUWIGE is.

En In Johannes 14:1 zegt Jesjoea: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

We worden dus opgeroepen ons vertrouwen allereerst te stellen op de Eeuwige en zijn Zoon Jesjoea.

God verheugt zich in degene die zich bekeert

We hebben tot nu toe gezien dat

* God trouw is als je gehoorzaam bent,

* dat Hij oproept tot bekering als je ongehoorzaam bent,

* dat een ieder die zich bekeert door hem weer ontvangen zal worden en

* dat Hij ons oproept om te Hem te vertrouwen.

 

Maar er is meer: God schept vreugde in elke bekering.

In Lukas 15 kunnen we iets hierover vinden:

3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Verderop spreekt Jesjoea over de gelijkenis van de verloren zoon. Een prachtig beeld waarin God als een liefdevolle vader met uitgestrekte armen Zijn verloren zoon opwacht, ondanks alle fouten die hij gemaakt heeft. God is trouw, je kunt altijd terugkomen.

En al deze dingen mochten we in het Simchaim jongerenweekend in praktijk zien gebeuren. De jongeren op het weekend stelden hun vertrouwen op De Eeuwige en kwamen niet beschaamd uit! Zo hebben de jongeren in het Simchaimweekend onder elkaar hun zonden beleden en aan God vergeving gevraagd, en zich bekeerd tot Hem.

En God was trouw. Hij vervulde jongeren met Zijn Geest. De Geest die hen tot het besluit bracht om zich te laten dopen. De Geest die hen op het hart legde om rein en heilig te willen leven en elkaar daarin willen ondersteunen.

Kortom: Jongeren die voor Hem willen gaan! God is trouw!

Persoonlijk getuigenis

Ook in mijn eigen leven herken ik deze patronen van bekering en Gods trouw.

Mijn ouders hebben mij christelijk opgevoed, maar in mijn tienerjaren heb ik het geloof de deur uit gedaan en ging ik mijn eigen weg. Op de middelbare school ben ik vier jaar lang enorm gepest. Ik voelde mij niet veilig op school en kon bij niemand aansluiting vinden.

Ook niet bij de klasgenootjes die ik al van de basisschool kende, want zij namen afstand van mij. Mijn allerbeste vrienden uit mijn basisschooltijd gingen helaas naar een andere middelbare school en die zag ik dus ook bijna niet meer. Ik heb me in mijn tienerjaren enorm eenzaam gevoeld.

In plaats van mijzelf te bekeren tot de Eeuwige God, die mij uit mijn eenzaamheid had kunnen bevrijden, ging ik zelf wegen zoeken om hieraan te ontsnappen. Deze andere (niet zulke goede) wegen hielpen uiteraard niet en gaf niet de oplossing. Maar ondertussen was ik hier wel verslaafd aan geraakt en kon er niet meer los van komen.

Door deze afleidingen ging het ook op school niet goed. Ik ben het eerste jaar van het middelbaar beroepsonderwijs blijven zitten.

In deze tijd begon ik terug te denken aan mijn opvoeding en het geloof van mijn ouders. Ik had er in mijn vroege tienerjaren veel over nagedacht, maar ik kon het niet geloven. Het klopte naar mijn idee allemaal niet. Ik pakte de draad weer op, en stuitte eigenlijk direct weer op hetzelfde ongeloof als toen. Ik begreep niet hoe God in elkaar zat. Ik begreep niet hoe de Bijbel zich op bepaalde punten kon tegenspreken.

 • Maar ik had God wel nodig!
 • Zou Hij er misschien toch wel zijn?
 • Maar wat zou Hij dan van mij verwachten?
 • Ik zou dan toch eerst mijn leven op orde moeten krijgen.
 • Maar hoe doe ik dat?

Al dit soort vragen teisterden mij. Ik kon maar niet over de drempel stappen om een stap naar God te zetten.

Toen ik op een dag uit school kwam besloot ik om in de bus naar huis een cd te luisteren van iemand uit onze kerk. Ik deed het met een beetje tegenzin, want het was een cd met enorme rotherrie (keiharde hardrock), van de band Jerusalem. Jeruzalem

Maar ik had nu eenmaal beloofd om het eens te luisteren. En bij een lied kwam in het refrein steeds het zinnetje terug: ‘just accept the fact that its all done’ . Ofwel, accepteer gewoon dat het allemaal al volbracht is.

En dit kwam zo enorm bij me binnen! Ik geloof echt dat God dit zinnetje gebruikte om mij te helpen om uit de impasse te komen.

De Eeuwige vertelde me eigenlijk: je zult me nooit begrijpen, maar dat hoeft ook niet! Ik heb alles al voor je geregeld! Accepteer gewoon dat het niet van jou afhangt, maar dat mijn zoon Jezus (Jesjoea) is gestorven en opgestaan. Dat is mijn genade. Dat is genoeg!

En op dat moment, in de bus, halverwege de weg naar huis, heb ik mijn leven aan Jesjoea gegeven en mij bekeerd van mijn oude leven.

Na mijn bekering heeft God Zijn trouw aan mij laten zien, net als bij het volk Israël waar we over gelezen hebben en net als bij de jongeren afgelopen weekend.

Vanaf het moment van mijn bekering ging mijn leven in de lift. Ik kon breken met mijn verslavingen. Mijn cijfers op school gingen omhoog en na 3 jaar heb ik mijn diploma gehaald. Ik heb direct daarna een baan gekregen waar ik de tijd en ruimte kreeg om verder te leren en ontwikkelen.

Zo kreeg ik voldoende inkomsten om op mezelf te kunnen wonen. Ik heb een lieve vrouw getrouwd en mag genieten van onze kinderen die wij uit de hand van de Eeuwige hebben mogen ontvangen.

Onze God, gezegend is Hij, is in mijn leven ongelofelijk trouw geweest. Hij heeft zijn belofte gehouden. Wij Hem zoekt, zal Hem zeker vinden! En als je je bekeert, zal Hij trouw zijn.

2e bekering

Maar er bleef nog iets hangen in mijn geloofsleven. Ik bleef twijfelen of ik goed genoeg was. Houd ik wel voldoende stille tijd? Ben ik wel voldoende vervuld met de Heilige Geest? Zou ik niet moeten profeteren? Zou ik niet meer moeten evangeliseren?

Ik ben hier nog erg lang onrustig over geweest. Mijn geloofsleven was erg schommelend. Ik had grote piekmomenten waarin ik vol van de Geest was en enthousiast in mijn geloof, maar daarna kwamen enorme dalen waarin ik dacht God kwijt te zijn.

Als ik God niet voelde werd ik bang was dat ik niet goed genoeg was, dat het aan mij lag, tot de volgende piek weer kwam, en zo ging het maar door.

Een paar jaar geleden kreeg ik een filmpje toegestuurd over de oorsprong van de zogenaamde Bijbelse feesten ‘ kerst’ en ‘pasen’ en een stuk over Sinterklaas.Truth or tradition

In dit filmpje werd opgeroepen om je te bekeren van het vieren van deze feesten en terug te gaan naar de feesten in Bijbel. ‘ Doing bible things in bible ways.’

Ik werd hier enorm door gegrepen en wilde me bekeren van die weg en wilden gaan leren over de feesten uit de Bijbel en hierin heilig zijn voor God.

Zo zijn we begonnen met het vieren van de Shabbat.

Dit voelde een beetje als mijn tweede bekering. Ik werd enorm enthousiast over de Tora (in de ruime zin bedoeld als ‘Oude Testament’) en heb ruim 2 jaar gelezen, geluisterd en geleerd. Ik begon met het dragen van Tzitziot (schouwdraden / kwasten). Wel met veel schroom aan het begin, maar God heeft het gezegend. Ik heb met velen goede gesprekken mogen voeren. Bij ongelovigen mocht ik getuigen over mijn geloof in De Eeuwige en Jesjoea. Met gelovigen mocht ik spreken over de zegen van de Tora. Dit heeft prachtige openingen gegeven. Ook bij deze tweede bekering kwam daarna weer zegen en bleek de trouw van God.

Nu heb ik eindelijk rust gevonden over de vraag of ik het wel goed doe. In de basis heb ik nu een handleiding om naar te leven. Ook als God even ver weg lijkt en ik Hem niet voel, weet ik dat Hij er is. Dat hij er vreugde in heeft als ik mijn best doe om heilig te leven, volgens zijn richtlijnen. Ik vind dus rust in Zijn genade, Zijn Tora en in de gedachte dat Gods Geest in mij woont. Ik mocht leren dat liefde gelukkig niet alleen gevoel is, maar juist ook het handelen naar de Eeuwige instructies van de Eeuwige God.

God is trouw aan ons, zijn wij dat ook aan God?

Als wij weer kijken naar de trouw van God aan Israël, dan was God ook trouw:

– als zij niet luisterden

– als zij geen aandacht voor Hem hadden

– Als zij vreemd gingen (met andere goden) En

– Als zij de geboden bewust niet opvolgden

Zou jij trouw zijn aan je partner, je vriend of vriendin, en de ander steeds een nieuwe kans geven:

* Als hij of zij nooit luistert maar alleen in zichzelf is geïnteresseerd?

* Als hij of zij vreemd gaat?

* Als de ander bewust niet die dingen doet die de ander graag wil?

Wat voor relatie zou je hebben? Hoe zou je het volhouden? God houdt het wel vol! Hij kiest er steeds voor om trouw te zijn. Wat een genade!

Als God niet trouw was geweest, dan hadden we Jesjoea niet ontvangen en daarom geen Leven tot in Eeuwigheid. Dan hadden we de Geest niet ontvangen en stonden we er alleen voor! Op die trouwe God mogen wij vertrouwen.

Maar we moeten ook leren om zelf betrouwbaar te zijn. Betrouwbaar naar elkaar en naar God.

Hoe doen we dat? Hoe kunnen we trouw zijn aan God?

Ik stelde mezelf de vraag: Hoe zouden we onze partner, vriend of vriendin kunnen laten zien dat we van Hem of haar houden en trouw zijn? Een aantal voorbeelden met daarachter een vertaling hoe wij trouw aan God kunnen zijn:

* Elke dag thuis komen (stille tijd / dagelijks gebed)

* Een moment in de week apart zetten voor hem of haar (Sjabbat)

* Zeggen dat we van hem of haar houden (lofprijzing en Aanbidding)

* Cadeaus geven (ons geld, maar ook onze tijd, creativiteit geven).

Als we van elkaar houden betekent dit dus keuzes maken. Soms gaat dit vanzelf omdat je gevuld bent met liefde voor de ander. Maar soms is dat gevoel er niet. Dan vraagt het een keuze. Zo is het ook met God.

Zijn geboden, zijn Tora doen is een vreugde en gaat in tijden van intense liefde vanzelf. Maar het is niet altijd die tijd. Dan vraagt het om een keuze. Met je verstand. Met je wil. Een keuze om tijd apart te zetten. Om te blijven geven. Om te bidden. Om te lezen. Om Hem te zoeken.

Hij verdient dat toch? Meer dan ieder ander! Hij is onze eer, lofprijzing en aanbidding meer dan waard!

Dit vraagt om bekering. Niet 1 keer in je leven, maar veel vaker. Kijk naar het volk Israël. Zij moesten zich keer op keer bekeren. Omkeren naar de Eeuwige. En hun gedrag en houding aanpassen. Juist na die periode van berouw toont God zich trouw en genadig. Zoals we hebben gelezen in de Parasha, maar zoals we in zoveel Bijbelteksten kunnen vinden.

En bekering vraagt een keuze. Vaak gaat dit niet van harte. Dat is ook logisch. We moeten toegeven dat we weer hebben gefaald en de Eeuwige niet trouw zijn geweest. Maar toch moeten we ons steeds bekeren om dicht bij de Eeuwige te kunnen blijven en Zijn zegen te ontvangen. En bij elke bekering mogen we weten, dat onze trouwe Vader ons verwelkomt met open armen. Wat een liefde!

Overdenk je leven

Ik wil je uitdagen om een moment van stilte te zoeken om na te denken of er in je leven bekering nodig is. Of je misschien bent vreemdgegaan met vreemde goden. Of je je naaste misschien ontrouw bent geweest, op wat voor manier dan ook. Misschien worstel jij ook wel met een verslaving die je steeds tot zonde brengt.

En als je op je hart hebt gekregen dat er een zonde is waarvan je je moet bekeren, is het goed om dit met iemand (die je vertrouwt) te bespreken. Zodra je jouw zonde en worsteling aan het licht brengt ontneem je het zijn kracht. Voel je ook vrij om met mij contact op te nemen via een privébericht op Facebook: https://www.facebook.com/back2christianroots

En, als je gezondigd hebt tegen je naaste, maak het dan vandaag nog goed! Wacht er niet te lang mee. Van uitstel komt afstel. Ruim het nu op! Dan kun je met een schone lei beginnen. Met elkaar en voor het aangezicht van de Eeuwige.

Ik hoop en bid dat deze blog je tot een zegen zult zijn. Shalom!

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Kedoshiem (Heiligen)

A kedoshim

We hebben net de voorjaarsfeesten achter de rug. Pesach, ongezuurde broden en Shavuot (wekenfeest / pinksteren)

Israël verliet Egypte met Pesach. Ongezuurde broden brengen we in verband met de tijd dat zij zwierven in de woestijn, om ook Egypte geestelijk te verlaten.

Zij maakten zich in de woestijn klaar voor het komende feest Shavuot (Pinksteren). Een heilige dag waarop ze de Tora van de Eeuwige zouden ontvangen.  Je zou het ook een tijd van voorbereiding tot heiliging kunnen noemen.

Tussen ongezuurde broden en Shavuot ligt de tijd van het tellen van de Omer. Als we de  Omer tellen, denken we aan onze eigen geestelijke groei en de groei van het Joodse volk. We leven toe naar het moment waarop het volk Israël geheiligd wordt door het ontvangen van de Tora en het moment waarop dat werd bekrachtigd met het uitstorten van de Heilige Geest.

Wat is heiligheid? 

Heilig betekent apart gezet, of datgene wat zich onderscheidt van het gewone. sshot-2

Het hebreeuwse grondwoord hiervoor is Qadash. Of een ander bekend Hebreeuws woord voor heilig: Kadosh.

Dit betekent: te wijden, heiligen, ook wel voor voor bereiden, afzonderen / apart zetten.

Je kunt bijvoorbeeld voorwerpen heiligen. Bijv. Servies dat je alleen op Erev (vooravond van) Shabbat gebruikt, of een speciale wijn of Kiddoesj wijn. (Wijn voor de zegen over de Shabbat)

Maar je kunt ook jezelf heiligen. Het heiligen van jezelf is dus jezelf apart zetten van anderen. Je anders gedragen dan de mensen om je heen, die de Eeuwige niet kennen, of niet willen volgen.

Heilig je jezelf, of wordt je geheiligd?

Leviticus 20: 7 Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de EEUWIGE, uw God.  8 Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de EEUWIGE, Die u heiligt.

In dit vers lijkt de Eeuwige te zeggen dat het beide is. De Eeuwige zegt dat Hij ons heiligt, maar Hij geeft ook de opdracht om je heilig te gedragen.

Ik vergelijk het altijd met een Koning en zijn zoon, de prins. De Prins is niet een prins omdat hij zich zo gedraagt. Hij is een prins omdat zijn Vader Koning is. Hij is dus een prins ongeacht hoe hij zich gedraagt. Maar nu hij eenmaal een prins is, dan behoort hij zich wel als een prins te gedragen.

Als wij ons bekeerd hebben en ons leven in handen van Yeshua/Jezus hebben gegeven en de tegenwoordigheid van de Eeuwige hebben gezocht, dan verbindt Hij zijn naam aan ons. Hij noemt ons Zijn kinderen!

De Eeuwige, onze Vader, is de Koning van het Heelal. wij zijn dus Koningskinderen. Prinsen en prinsessen van de grote Koning. Dit hebben we niet verdiend op grond van onze daden. Wij zijn dit uit genade omdat onze Koning ons heeft aangenomen als Zijn kinderen. Dit betekent alleen wel wij ons ook zo moeten gedragen.

Wij moeten ons onderscheiden en ons apart zetten, onszelf heiligen. Wij zijn kinderen van de Koning, en mogen een voorbeeld zijn voor de mensen om ons heen, die de Eeuwige nog niet kennen.

Heilig uzelf en wees heilig, EN Ik ben de EEUWIGE, Die u heiligt.

Is dat geen geweldige boodschap! Het hangt niet allemaal van ons af! Het is de Eeuwige die ons heiligt! Maar daar blijft het niet bij. Bij deze heiliging van de Eeuwige komt ook de opdracht. Wees heilig!

Waarom is heiligheid belangrijk?

Lev. 19:1 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.

Wat betekent het dat God heilig is? De Tora omschrijft God als heilig (Ex.15:11; Lev.19:2). Het gaat hier om de EEUWIGE als degene die apart staat en daardoor volstrekt anders is. Hij is de Bron van alles. Hij bepaalt wat goed en wat heilig is. Hij mag met niets en niemand worden verward. Er is geen god als YHWH!

En juist vanwege zijn heiligheid is het zo belangrijk voor ons om onszelf te heiligen! De Heilige God woonde te midden van de Israëlieten. Hoe kon dat? En hoe voorkomen de Israëlieten dat zij vanwege hun onheiligheid door Gods heiligheid verteerd worden?

Om dat te bereiken heeft God bepaalde plaatsen, personen, tijden en rituelen als heilig aangewezen. Wanneer we beseffen dat aardse zaken in een heilige toestand terecht kunnen komen, houdt dit in dat de heiligheid van God overdraagbaar is op zaken, personen en tijden.

Zaken zijn niet in zichzelf heilig, maar worden heilig doordat God zich er op de één of andere wijze mee verbindt. Wanneer Hij de verbinding tot stand brengt, draagt Hij heiligheid over op plaatsen, personen, rituelen en tijden die door de Israëlieten aan Hem zijn gewijd.

Kortom, de Heiligheid van God kan ook worden overgedragen op personen, dus aan ons!

Deze heiligheid dient in elk geval twee doelen:

 1. Het helpt ons om in de tegenwoordigheid van God te komen, zoals we kunnen zien uit de tijd van de Tabernakel en de Tempel, waar heiligheid een vereiste was voor Gods aanwezigheid. De Eeuwige kan nu eenmaal niet wonen op een plaats die niet geheiligd is. Dus als we dicht bij de Eeuwige willen zijn dan is het nodig dat wij ons en onze omgeving heiligen!
 2. Heiligheid is belangrijk om te worden gezien door de mensen om ons heen.

Mensen die weten dat we een volgeling van Yeshua/Jezus zijn, kijken heel nauwkeurig naar onze levenswandel. Op het moment dat wij ons niet heilig gedragen, zullen zij denken of zeggen: zie je, ze zijn niet anders als wij! Die God hebben we dus niet nodig!

Als wij niet laten zien dat wij heilig zijn ontmoedigen we anderen om hun eigen levens te bevragen en zich te bekeren tot de Eeuwige.

Jakobus 2: 5Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?  

6U hebt daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank?

7Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen?  

8Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed.

In de brief van Jacobus zien we dus dat we door niet heilig te leven ook de naam van God ontheiligen. Hij heeft zijn Naam aan ons verbonden, over ons uitgeroepen, op het moment dat wij Zijn kinderen worden. Omdat Zijn naam aan ons is verbonden, ontheiligen we die Naam op het moment dat wij ons niet heilig gedragen.

Hoe heilig je jezelf?

God roept de Israëlieten op om heilig te zijn, zoals Hij heilig is, in het eerste vers van Leviticus 19.

Aan deze opdracht kan het volk mede vorm geven door de opdrachten uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Deze wetten zijn gedeeltelijk herhalingen en uitwerkingen van de Tien woorden (geboden) en gedeeltelijk van andere wetten. Duidelijk is dus wel dat de 10 woorden in belangrijke mate bijdragen aan onze heiliging.

Hierbij wordt gestart met een herhaling van het vijfde gebod: de opdracht vader en moeder te vrezen (vs.3). Door dat dit gebod voorop staat, worden we erbij bepaald dat harmonieuze verhoudingen en respectvolle omgang binnen het gezin een belangrijke vorming van heiligheid is.

De tweede instructie is de opdracht de sabbatten van God te onderhouden. Mensen die zich houden aan de Shabbat, laten zien dat ze in overeenstemming met de eisen van het verbond willen leven. Het onderhouden van de Shabbat is belangrijk, omdat God zelf deze dag heeft geheiligd (Gen.2:3). Daarom moeten de Israëlieten deze dag ook heiligen (Ex.20:8; Deut.5:12) en mogen ze hem niet ontheiligen (Ez.20:13,16,24).

Door het voorop plaatsen van deze twee geboden vormen ze de eerste stap in de richting van heiligheid. Het gezin als harmonieuze eenheid en het onderhouden van een gebeurtenis die geldt als teken van het verbond, zijn blijkbaar van essentieel belang.

Verder wordt uit deze, maar ook uit anderen geboden duidelijk dat het erom gaat om heilig te zijn in de gewone dingen. Het eren van je ouders doe je niet alleen in je hoofd, maar juist in je handelen en door gehoorzaamheid.

Dit zie je terug in de hele Tora. De Tora, de leefregels en instructies van de Eeuwige, zijn zeer praktisch van aard en hebben vooral iets te zeggen in ons normale dagelijkse leven. Ze zijn erg vaak gericht op de omgang met de Eeuwige en de relatie met elkaar. Heiligheid is dus gericht op relatie en de handelingen die bijdragen aan een goede relatie.

Velen van ons denken dat heiligheid vooral een geestelijke zaak is. De weg naar heiligheid is echter niet zozeer hemels, verheven of buitenaards, maar dus vooral praktisch. Heiligheid is veel meer te vinden in de gewone alledaagse dingen die we doen of laten. Zelfbeheersing, discipline, eerlijkheid, fatsoen, het juiste te doen – dat zijn de dingen die ons kunnen leiden tot heiligheid. Je moet dus een gewoon mens zijn, met de controle over je passies en je correct gedragen. Dat is wat heiligheid vormt.

De opdracht is dus: niet alleen maar heilig zijn; maar veel meer maak je leven “kadosh.”

Handel actief en heilig jezelf. Werk de heiliging van de Eeuwige uit in je daden en gedrag.

IMG_2099

Ofwel, waarom zou je jezelf willen inpassen in een groep, terwijl je geboren bent om op te vallen, of beter gezegd in dit kader, je bent geroepen om heilig te zijn. Je bent apart gezet.

Dit is iets dat velen van ons wel graag willen, maar vaak niet lukt. Het is ook moeilijk om anders te zijn dan anderen. Het is makkelijker om mee te doen met de groep.

 • Het is makkelijker om mee te lachen als er een grap over iemand wordt gemaakt, dan daaraan niet mee te doen en zelfs de ander aangeven dat ook niet te doen
 • Het is makkelijker om mee te zeuren met collega’s over het leiderschap

Dan daaraan niet mee te doen en ervoor te kiezen om niet te oordelen zonder dat je alle informatie hebt.

 • Het is makkelijker om een vervelende buurman uit de weg te gaan, dan hem liefdevol te benaderen en proberen een relatie op te bouwen,
 • Vul zelf maar in. Iedereen heeft wel een voorbeeld waarin het moeilijk is om anders te zijn!

Daarom is het zo nodig dat we elkaar steunen en bemoedigen! Onder elkaar zijn we ‘gewoon’. Apart gezetten / heiligen onder elkaar. Een tijd om op te laden. Ervaringen te delen.

Maar dan komt het er op aan dat we elkaar ook uitdagen. Durven we dat? Elkaar oproepen om heilig gedrag te laten zien?

Als we elkaar niet oproepen tot heiligheid, zullen we eerst individueel onze mate van heiligheid laten zakken. Later zullen ook als gemeenschap onze heiliging minder laten worden. Dit zal er toe leiden dat we uiteindelijk zaken die niet goed zijn onbesproken laten, of zelfs goed gaan praten. Dit is een neerwaartse spiraal waar we moeilijk uitkomen.

Kijk naar het volk Israël. Hoe vaak hebben zij als volk, als collectief, hun moraal laten zakken? Hoeveel profeten zijn er nodig geweest om op te roepen naar de weg van heiligheid? Hoe vaak heeft de Eeuwige zelfs moeten straffen / disciplineren om het volk tot de orde te roepen!

Voorkomen is beter dan genezen. Laten we het niet opgeven elkaar te helpen in heiligheid.

Door onszelf apart te zetten, zetten we een breuk in de neergaande lijn.

IMG_2093

Of anders gezegd, zoals je op het plaatje ziet, je stopt daarmee het domino-effect.

Heb de ander lief, zoals jezelf

Voordat we elkaar kunnen oproepen tot heiligheid is het belangrijk dat wij allereerst liefde voor elkaar hebben. Als er geen liefde voor de ander is, waarom zouden we de ander dan willen bemoedigen en stimuleren tot heiliging?

Als we zonder liefde de ander van kritiek voorzien, is dit geen oproep tot heiliging, maar het verheffen van jezelf ten koste van een ander. Het lijkt er dan misschien wel op dat we de ander heiligen, maar ten diepste zondigen we juist tegen de ander als we dit niet in liefde doen, en ontheiligen we feitelijk onszelf! En dit wordt ook feilloos aangevoeld.

Als je iemand met succes van kritiek wilt voorzien, zul je:

 1. Eerst moeten laten zien dat je een goede vriend wilt zijn
 2. Laten zien dat je de ander goed kent, waaronder juist ook zijn of haar goede punten
 3. Zorgen dat je samen dezelfde uitgangspunten deelt als het gaat om wat heilig gedrag is en wat niet. Zonder deze overeenstemming is kritiek zinloos, omdat de ander zich hierin niet zal herkennen

Het liefhebben van je medemens is het 1 na grootste gebod uit de Tora, zodat je met het oproep tot heiligheid van een ander, ook jezelf heiligt door het houden van deze belangrijke Mitswe. Om die reden licht ik dit gebod er even uit:

IMG_2090

Leviticus 19:18

18U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de EEUWIGE.

Yeshua haalt deze passsage uit de Tora aan als hem wordt gevraagd:

Mattheus 22: 36Meester, wat is het grote gebod in de wet?  

37Yeshua zei tegen hem: U zult de Eeuwige, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.  38Dit is het eerste en het grote gebod.   39En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  40Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

En Paulus schrijft in deze zelfde lijn het volgende:

Romeinen 13 8Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.  9Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  10De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.  

Yeshua gaat zelfs nog een stap verder in zijn Bergrede:

Mattheus 5:

Vers 43  U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. (overigens is dat laatste volgens mij geen gebod uit de Tora, maar het ‘horen zeggen’ is eerder de menselijke leer of uitleg van de Rabbi’s op dat moment)
Vers 44  Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
Vers 45  zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Vers 46  Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
Vers 47  En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
Vers 48  Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

In deze oproep tot liefde van je medemens, waaronder je vijand, ligt een prachtig voorbeeld van heiligheid door net dat stapje verder te zetten. Yeshua daagt ons uit om niet ‘minimaal’ te voldoen aan Zijn norm van heiligheid, maar uit te blinken!

Met het goed zijn voor je medemens, als het mensen zijn die je goed liggen, voldoe je op zich wel aan de Tora, zodat je je in die zin Heilig gedraagt, want: Je hebt je medemens lief als jezelf. Maar Yeshua zegt: dat doet bijna ieder mens!

Dus hoewel je je op dit punt aan de Wet houdt, gedraag je je niet als apart gezet. Je gedraagt je niet anders dan anderen. Daarom, zegt Yeshua, heb ook je vijanden lief.

Ofwel, heb iedereen lief. Ook de mensen waar je moeite mee hebt. Mensen die je niet zo goed liggen. Zet ook voor hen een stapje harder. Als zij hulp nodig hebben, bied je aan. Behandel hen hetzelfde zoals je een goede vriend zou behandelen. Als je dat doet, dan ben je echt apart gezet. Dan gedraag je je werkelijk heilig!

Heiligheid laat zich vooral zien in de gewone alledaagse situaties, waarin je besluit om het goede te doen, en het goede heel erg goed te doen.

Maar hoe doe je dat? Een ander liefhebben als jezelf?

Gen. 1:27  En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 

Het helpt om jezelf steeds weer te herinneren dat de ander is geschapen naar het beeld van God. Hier in Genesis 1 wordt dit naar mijn idee over de gehele mensheid uitgesproken. In Genesis 9 wordt dit ook herhaald aan Noach. Als we ten diepste gaan beseffen dat ieder mens iets van God in zich draagt, en een beeld is van God, dan kunnen wij niet anders dan hem of haar liefhebben. Want als we dat niet doen, dan zegt dat eigenlijk iets over ons Godsbeeld. Dan hebben we een deel van God dus niet lief.

Het is daarom belangrijk om te leren om in alle situaties de ander te zien als onderdeel van het totale beeld van God.

Denk bijvoorbeeld eens aan je huwelijk. Zie je man of vrouw als beeltenis van God. Juist op die momenten dat het allemaal niet vanzelf gaat. Kies ervoor om bij een ruzie uit respect eerst naar de ander te Luisteren, omdat hij of zij het beeld van God draagt.

Of bij je kinderen. Ook in tijden als het moeilijk gaat, en de opvoeding niet uitwerkt zoals je zou willen. Blijf je kinderen zien als beelddragers van God.

En dan wat verder weg: Familie, vrienden, collega’s, vreemden, ja zelfs tot aan je vijanden. Hetzelfde principe gaat op. Iedere mens is beelddrager van God, ook je vijand.

Spreekt dat elkaar dan niet tegen? De ander oproepen (oordelen) tot heiliging en liefhebben?

Als we naar onszelf kijken kunnen we over het algemeen van onszelf houden, maar tóch verwachten we ook altijd meer van onszelf.

Zo kunnen we ook van de ander houden en hem of haar respecteren, maar ook hun tekortkomingen zien en meer verwachten van de ander.

Blind zijn voor de fouten van een ander is niet hetzelfde als van iemand houden. Het is eerder apathisch. Wat wil zeggen een gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme. Zoals wij onze eigen gebreken beoordelen en toch van onszelf kunnen houden, zo kunnen we ook de gebreken bij een ander zien, en toch van hem of haar houden.

Ik denk juist dat je door het verlangen om de ander te bemoedigen in het groeien in heiligheid, je liefde voor de ander laat zien.

Maar hoe kan ik de ander liefhebben als mijzelf, als ik mijzelf niet kan accepteren?

In de tijd waarin we nu leven zijn veel mensen onzeker over zichzelf en is het de vraag of mensen wel van zichzelf houden. Dit vers kan daarom problematisch zijn voor deze mensen.

Als ik mezelf niet kan lief kan hebben en als ik alleen het negatieve in mezelf zie (wat vaak ook nog denkbeeldig is), hoe kan ik dan uitvoering van deze belangrijke mitswa (opdracht)? Hoe kan ik de ander accepteren als ik mezelf niet kan accepteren?

Als je wilt leren om je naaste lief te hebben, moet je beginnen met het voeden van een ware liefde en respect voor jezelf.

Rabijn Yosef Yitzchak Schneersohn, zei dat het verbod van roddelen ook het roddelen over jezelf betreft. Je mag niet slecht praten over jezelf! Je mag niet eens denken dat je slecht bent. Het maakt niet uit hoe negatief of schadelijk je handelingen zouden kunnen zijn, laat dit nooit je liefde of respect voor jezelf beschadigen. Je bent altijd een kind van de Eeuwige. jij bent goed zoals je bent. De Eeuwige maakt geen fouten, Hij is de Almachtige. Hij maakte geen fout toen hij je schiep! Laten we elkaar hierop ook aanspreken!

Help elkaar om positief over onszelf te praten en te denken.

Hier is een uitdaging:

Neem een stuk papier en teken twee kolommen. In de rechterkolom noteer je 5 van je positieve eigenschappen en aan de linkerkant 5 negatieve eigenschappen.

Neem de tijd per kolom op om te zien hoe lang het duurt om elke kolom te vullen.

Je kunt dit thuis eventueel samen met iemand herhalen. Blijft dit doen totdat de rechterkant (het positieve) wint.

Conclusie

Wij worden dus opgeroepen door de Eeuwige om heilig te zijn. We moeten onszelf heiligen door ons te gedragen als een kind van de allerhoogste Koning. Naar wie kunnen we dan beter kijken dan naar de eerstgeboren Zoon van de Koning, Yeshua. Hij is het perfecte voorbeeld voor ons.

Romeinen 8

28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 

Yeshua is de Heilige van God, de Gezalfde. Als we op Hem gaan lijken, zullen wij ook een Heilige levenswandel hebben. Zo worden we dus enerzijds geheiligd door het bloed van Yeshua. (staat van Heiligheid op grond van geloof)

En anderzijds heiligen we onszelf door Yeshua te volgen in zijn levenswandel. (Heiliging, door het uitwerken van het geloof)

Wij zijn alleen wel zondige mensen. Zonder de kracht van God zijn wij niet in staat om heilig en rechtvaardig te leven. Maar met de hulp van God kan dat wel! Zeker vandaag de dag, nu wij de Ruach ha Kodesh (Heilige Geest) hebben ontvangen die ons wijst op de Waarheid, naar Yeshua de levende Tora, en ons de kracht en de moed geeft om heilig te zijn in ons dagelijks leven. Want dat is niet altijd makkelijk. Juist aan deze uitstorting van de Heilige Geest dachten wij in het feest van Shavuot. In eerste instantie aan Het geven van de Tora in de woestijn en later de vervulling van de kracht van de Heilige Geest om Zijn Woorden uit te voeren.

Zo lopen we deze reis van Egypte naar de Sinaï. Bij het tellen van de dagen van de omer, hebben we een kans om goede keuzes te maken. Keuzes die we verder kunnen uitwerken gedurende het jaar.

We krijgen veel keuzes voorgeschoteld. Onze Heilige God roept ons op het goede pad te kiezen en wandelen. Yeshua biedt ons verzoening en verlossing uit de slavernij van de zonde (ontsnappen uit Egypte) en biedt ons, door Zijn liefde en genade, een kans om burgers te worden in Zijn Koninkrijk. Maar het is jouw keuze of je wilt lopen op Zijn pad.

Vraag jezelf daarom bij elke beslissing af: is dit het “rechte pad” die leidt tot leven, zegen, gerechtigheid, en naar Yeshua onze Messias, of is dit een bochtige weg die leidt tot de dood, een vloek, boosheid en keert het ons af van Yeshua?

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | 3 reacties

Op wie stel jij je vertrouwen?

Een tijdje geleden kwam ik het volgende nieuwsbericht tegen:

Belegger laat goud vallen

Terwijl de aandelen- en grondstoffenmarkten vandaag in de lift zaten, deden beleggers goud van de hand vanwege de sterk verminderde onrust over een verslechtering van het economische klimaat. De goudprijs verloor die week 1,9%.

En in een ander nieuwsbericht

De ‘karakterverandering’ van goud zorgt er voor dat de prijs van de grondstof een stuk wisselvalliger wordt.

Dit deed me denken aan het verhaal over het Gouden Kalf. Moeten we nu vertrouwen op Goud of op God?

Gods Heiligheid (De Tabernakel en de Shabbat)

In de hoofdstukken in Exodus voorafgaand aan het verhaal van het Gouden Kalf wordt duidelijk dat God veel aandacht besteedt aan alle details van de tabernakel en de priesterdienst. Het wordt ons zo duidelijk dat de tabernakel een heilige plaats moet zijn, zó heilig dat God in de Tabernakel onder de mensen kan wonen.

In exodus 30, vraagt God aan Moshe (Mozes) om de Israëlieten een offer te laten geven om daarmee de tabernakel te bouwen. God vraagt de Israëlieten dus om zelf actief bij te dragen aan de plaats voor de Eeuwige om onder hen te komen wonen.

In Exodus 31, roept hij 2 mannen op die verantwoordelijk zijn voor de tabernakel. Maar God laat ze niet zomaar aan de slag gaan. Eerst vult Hij ze met Zijn Geest, met wijsheid, inzicht en kennis. Het is voor God zo belangrijk dat de Tabernakel heilig wordt, dat hij ook de mannen die verantwoordelijk zijn voor het maken daarvan, op een bijzondere manier worden geheiligd en vervuld met de Heilige Geest. Weer een aanwijzing dat God de heiligheid van de tabernakel zeer belangrijk vindt.

Aan het eind van hoofdstuk 31 besluit God met opnieuw de opdracht te geven om de Shabbat te onderhouden:

Ex 31 Vers 14 Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die [dag] werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten.

Het is interessant dat de opdracht voor het bouwen van de tabernakel wordt afgesloten met een oproep om de Shabbat in acht te nemen. Dit gebod is al eerder in de Tora uitgebreid aan bod geweest, maar wordt hier toch herhaald.

Wellicht dat het hier extra benoemd wordt, omdat de Eeuwige juist met betrekking tot het bouwen van de heilige tabernakel, ook de heilige rust in acht moet worden genomen. Juist vanwege de heiligheid van de tabernakel, mag de heilige dag niet geschonden worden. Het werken aan de tabernakel op Shabbat zou iets onheiligs over de heilige tabernakel brengen.

Je zou dus kunnen zeggen dat de Shabbat het heiligdom in de tijd is

(een heilige dag) en

de tabernakel een heilige plaats is.

tabernakel2

Beiden zijn geheiligd door de Eeuwige voor Zijn aanwezigheid. Hoewel Hij natuurlijk ook op andere dagen bij ons is, is de Shabbat apart gezet om samen te zijn met onze Schepper.

Het Gouden Kalf

En juist op dit hoogtepunt van heiligheid en de wil van God om aanwezig te zijn, besluit het volk van Israël, beneden aan de berg, een afgod te maken. Het contrast kan niet groter!

Exodus 32 Vers 1 Toen het volk zag dat het lang duurde voor Moshe van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aäron, en zij zeiden tegen hem: Sta op, maak voor ons goden die vóór ons uit gaan, want die Moshe, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft – wij weten niet wat er met hem gebeurd is.

Toen ik dit vers op mij liet inwerken kwam ik erachter dat de vraag (of eigenlijk meer de eis) om een god te maken voortkwam uit angst. Moshe is in Egypte, en bij de uittocht uit Egypte, voor Israël steeds de middelaar tussen het volk en de Eeuwige geweest. Steeds als het moeilijk werd was het Moshe die het volk op sleeptouw nam.

Nu Moshe zo lang op de berg bleef, en het vermoeden ontstond dat hij misschien was overleden, waren zij hun steunpunt kwijt. Ze durfde niet verder zonder Moshe. De roep om een afgod was dus ten diepte een uiting van het gebrek aan vertrouwen op hun God. De afgod die er moest komen zou de vervanging van Moshe moeten worden.

Vers 4. hij (Aaron) bewerkte ze (de gouden ringen) met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Vers 5 Toen Aäron [dat] zag, bouwde hij er een altaar voor, en Aäron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de HEERE!

Het zijn de Israëlieten die roepen: dit zijn uw Goden. Mogelijk is Aaron hiervan geschrokken. Hij probeert dit meteen te herstellen door een feest voor de Eeuwige aan te kondigen. Niet voor het kalf!

Ik heb mij in de voorbereiding van vandaag afgevraagd hoe dit gouden kalf eruit gezien moet hebben. De Bijbelcommentatoren zijn het niet eens over hoe het gouden kalf eruit gezien moet hebben. Maar het lijkt zich toe te snijden op 2 opties:

1. De Apis Stier

De stier was het meest heilige dier in de Egyptische riten. Hij werd vereerd in een tempel en werd de Apis genoemd. Deze stier wordt afgebeeld met een zonneschijf tussen de horens. De Israëlieten hadden zo’n 400 jaar geleefd in een wereld van afgoderij, van weelde en overvloed. De Israëlieten klaagden vaak dat zij terug wilden naar Egypte onder meer vanwege het vlees dat ze te eten kregen. Zij wisten dat de vleespotten van Egypte werden toegeschreven aan de afgoden. Wellicht dat zij daarom deze gouden stier hebben gemaakt, in de hoop om iets van de welvaart, het vertrouwen, het gevoel van Egypte terug te krijgen.

Snapshot_001

2. De stier op een stok

Een andere uitleg is dat in het oude Midden-Oosten een beeld van een jonge stier werd beschouwd als een plaats, waarop de godheid staat. Zo’n stier werd op een stok gezet en werd vaak gebruikt om voorop te gaan in een reis. Een stier op een stok is makkelijk te dragen en kan zo voor het volk uitgaan. Dit lijkt goed te passen bij de Bijbeltekst: Sta op, maak voor ons goden die vóór ons uit gaan.

Zo kunnen de Israëlieten het zich hebben voorgesteld, dat God op de stier staat. Op deze wijze wordt Moshe vervangen door een stier. Een ander goed argument voor dit standpunt is dat er relatief weinig goud voor nodig is om te maken. Een grotere stier, zoals vaak wordt uitgebeeld, is misschien moeilijk te maken van alleen sieraden.

Welke uitleg de juiste is weet ik eerlijk gezegd niet. Maar uit beide voorbeelden kan worden geleerd dat de Israëlieten met het maken van deze afgod hun onzekerheid, hun gebrek aan vertrouwen in de Eeuwige wilden oplossen, door terug te grijpen op hun oude bekende leven, als slaaf in een vreemd land.

Conclusie

De Tora plaatst het verhaal van het gouden kalf naast de instructies voor de bouw van de tabernakel. Je zou kunnen zeggen dat de Tabernakel model staat voor Gods manier van spiritualiteit. Het gouden kalf vertegenwoordigt de manier van spiritualiteit van de mens.

God en Israël streefden beiden naar hetzelfde doel: Ze probeerden beiden een middel te creëren waarmee Israël God kon aanbidden en hun relatie met Hem te vieren. Hun methodes van het vervullen van dat doel waren echter heel anders. Het gouden kalf was niet meer dan een slap aftreksel van de glorie van de Tabernakel.

Als de Israëlieten meer geduld en vertrouwen hadden gehad, dan hadden zij alles ontvangen wat zij wensten, omdat God het allemaal al gepland had om aan ze te geven.

Door hun ongeduld kwam er echter een tastbare afgod, in plaats van Gods onzichtbare maar wel reële aanwezigheid in de Tabernakel.

Aaron zou door God als hogepriester in de tabernakel worden geïnstalleerd. Aaron eigende die rol zich echter al eerder toe, maar dan op een verkeerde manier, door een afgod te maken voor het volk.

Het volk geeft hun sieraden voor een afgod, in plaats van goud voor het altaar in de tabernakel en hun sieraden om de tabernakel mee te versieren.

Het goud en brons zou gebruikt worden voor het altaar voor de brandoffers en vredeoffers. In plaats daarvan wordt geofferd aan een afgod.

Geduld is dus echt een deugd. Het is altijd beter om te wachten op de Heer.

Wat kunnen we hier van leren voor ons leven vandaag de dag?

Gods heiligheid van tabernakel, naar tempel naar ons lichaam

De eeuwige heeft via de tabernakel onder Zijn volk willen wonen. Om dat mogelijk te maken moest de plaats geheiligd worden. Eenmaal aangekomen in Israël kwam de tempel daarvoor in de plaats. Ook de tempel moest zeer zorgvuldig worden geheiligd.

Na de uitstorting van de Heilige Geest wil de Eeuwige in ONS wonen. Dus zou ook hiervoor moeten gelden dat de woonplaats van God, wij dus, zeer zorgvuldig geheiligd moeten worden!

1Kor. 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?         17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en [deze tempel] bent u.

1 Kor 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is [en] Die u van God hebt [ontvangen], en dat u niet van uzelf bent? Vers 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

Angst of vertrouwen op andere zaken dan God, is een vorm van afgoderij

Hoewel dus ook wij deze belofte ontvangen, zijn wij, net als de Israëlieten toen, geneigd om terug te grijpen op ons oude leven. Het voelt soms veiliger om te vertrouwen op aardse zaken, of mensen. Wij neigen dus soms ook naar een leven als slaaf in een vrij land. Net als Israël. Want als wij ons vertrouwen niet op God stellen, maar op iets anders, dan worden wij daardoor in beslag genomen en zijn wij niet meer volledig vrij. En God wil juist dat we werkelijk Vrij zijn!

Zo zijn dus ook wij soms geneigd om een afgod te maken.

In onze tijd en cultuur zijn de afgoden echter iets subtieler dan toen. Een afgod kan alles zijn waar we ons vertrouwen op stellen naast God. Yeshua (Jezus) noemde de mammon verschillende malen als een belangrijke afgod van het hart. Dit kan worden opgevat als geldzucht, die door Paulus de wortel van alle kwaad genoemd wordt (1 Timoteüs 6:10).

Als we ons geluk laten afhangen van materiële zaken, doen we stevig mee aan afgodendienst, ook al buigen we ons niet voor een letterlijk afgodsbeeld neer. Laten we dus niet te snel zeggen dat wij geen afgoden hebben in ons leven.

Hoe kunnen we dan weten wanneer er een afgod in ons leven ?

Een afgod is eigenlijk datgene waar je je toevlucht zoekt voordat je naar God gaat.

Hoe herken je afgoden in je leven? Een of meer van de volgende kenmerken zijn vaak een goede aanwijzing voor afgoden in ons leven:

* Je geeft onevenredig veel tijd en geld aan iets

* Je bent in hun ‘ macht’ , je kunt niet vrij kunt kiezen wat je doet

* Je kunt niet zonder

* Het geeft je een gevoel van veiligheid

* Ze houden je af van het dienen van God

 

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

* status, populariteit

* sport, hobby’s

* seksuele sensatie, in welke vorm dan ook

* een bepaald persoon die je kritiekloos navolgt

* iets waar je aan verslaafd bent

* Misschien wel je eigen kracht. Geloof in jezelf en je mogelijkheden

* en vul verder maar in

 

Maar let op! Ook goede dingen een afgod kunnen worden, zoals een geliefd persoon, onze gemeente, je Bijbelkennis of zelfs je geloofsopvattingen. Het hangt er dus maar van af hoe je er mee omgaat. Juist deze afgoden die niet op afgoden lijken zijn erg gevaarlijk. Ze trekken je hart van God af zijn daarom oorzaken van zonden in je leven. En of je ervan bewust bent of niet, de satan verschuilt zich achter je afgoden waardoor hij macht over je krijgt. Dat is de manier waarop hij werkt.

Op een aantal plaatsen in de bijbel vinden we verhalen dat het wegdoen van afgoden tot een zegen leidt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat als wij onze afgoden radicaal afwijzen, dat God ons zal zegenen en ons nóg meer kan gebruiken in Zijn koninkrijk. Waarom? Omdat we zonder deze afgoden pas werkelijk VRIJ zijn.

Hoe kunnen we het beste voorkomen dat wij afgoden in ons leven hebben? Door volledig te vertrouwen op de Eeuwige, omdat Hij te vertrouwen is.

God is te vertrouwen

We kunnen God leren vertrouwen door in de eerste plaats te kijken naar Gods Woord. Daarin zien we dat God betrouwbaar is, omdat hij al zijn beloften nakomt. Het belangrijkste voorbeeld:

Er zal een verlosser komen

Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Dit is de eerste keer dat er een belofte wordt gedaan dat God voor een oplossing zal gaan zorgen. Door de hele Tenach (Oude Testament) heen zien we een verwijzing naar de komst van de Messias.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden over beloften van God die uitkomen. Denk er maar eens aan dat het volk uiteindelijk het land Israël in bezit neemt. En dat vandaag de dag nog steeds in bezit heeft!

God belooft om trouw te zijn aan ieder die Hem liefheeft:

Deut. 7:9 Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.

Nog een belofte: De Eeuwige gaat met je mee.

Een tekst uit Deuteronomium, voordat Israël het land in bezit gaat nemen:

Deut. 31:6 Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

Bij het lezen van deze tekst kwam ik bij de waar Moshe vraagt of God meegaat met het volk, want zonder God wil hij niet verder.

Vers 19 Maar Hij zei: Ik zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE (JHWH) uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.

De Eeuwige antwoordt Moshe dus bevestigend. Hij zegt toe zijn karakter aan hem te openbaren. Dit betekent, dat Hij zijn goedheid zichtbaar zal maken aan Moshe.

YHWH (Hij die erbij was, is en altijd zal zijn)

Het is prachtig dat De Eeuwige hier niet zomaar zegt dat Hij zal meegaan, maar hij verbindt zijn Heilige naam eraan door die over Moshe uit te roepen. En woorden hebben kracht! Zeker als het de pure woorden zijn die door de Eeuwige worden gesproken.

De naam JHWH draagt het karakter van God immers in zich. God zal onder alle omstandigheden aanwezig zijn. Wat een prachtige belofte!

In de laatste twee zinsdelen wordt Gods goedheid nader geconcretiseerd: Hij zal genade en barmhartigheid betonen aan degenen die Hij heeft verkoren.

Vers 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,

Vers 7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die [de schuldige] zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde [geslacht].

Zo mogen we uit Gods Woord leren dat Hij te vertrouwen is. Maar er is meer. We kunnen ervaren dat God trouw is. Niet alleen toen, ook vandaag! Maar omdat te kunnen ervaren zul je eerst op Hem moeten vertrouwen en stappen in geloof zetten. Als je blijft zitten op je comfortabele plek, vertrouwend op eigen kracht, dan zul je de trouw en de kracht van God niet ervaren!

De vraag is: Waardoor laat jij je leiden?

Laat je je leiden door God, zoals Moshe deed? Of laat je leiden door Angst en Onzekerheid, zoals het volk van Israël deed in het verhaal van het Gouden Kalf?

God is te vertrouwen! Hij laat je niet alleen. Dat weet ik niet alleen uit Gods Woord, maar dit heb ik ook persoonlijk mogen ontdekken.

Op de middelbare school ben ik heel erg gepest, waardoor ik erg onzeker en angstig was geworden. Dit heeft jarenlang doorwerking gehad in mijn leven. Al die jaren daarna, als ik zelf iets wilde ondernemen, of ik werd ergens voor gevraagd, dacht ik altijd: laat het ander het maar doen. Een ander kan dat veel beter dan ik. Nadat ik tot geloof kwam heeft het nog een tijd geduurd voordat ik ging geloven dat God daadwerkelijk betrouwbaar is en ook persoonlijk betrokken is bij mijn leven. Natuurlijk is het moeilijk om God in alles te vertrouwen, maar als ik dat niet zou doen, zou ik veel zegen in mijn leven hebben gemist.

Als ik mij had laten leiden door angst en onzekerheid, had ik nooit op mijn muziekinstrument gaan spelen in de dienst.

Als ik mij had laten leiden door angst en onzekerheid had ik nooit naast het muziek maken, ook gaan zingen vanaf een podium.

Als ik nooit had gaan zingen, had ik nooit geprobeerd om de aanbidding te leiden.

Als ik nooit had geprobeerd de aanbidding te leiden, had ik nooit het leiderschap over een muziek- en geluidsteam aanvaard.

Als ik nooit nieuwe stapjes in geloof had durven zetten, had ik nooit doorgezet toen God mij in de kraag greep om mij te leren dat de Shabbat nooit is afgeschaft en de Tora ook mij iets te zeggen heeft.

Als ik mij door angst en onzekerheid had laten leiden had ik deze kennis nooit omgezet in daden en een nieuwe levensstijl.

Als ik dit niet had gedaan zou ik ook nooit een Joodse Messiaanse gemeente hebben bezocht.

Als ik nooit een Joodse Messiaans gemeente had bezocht had, zou ik mij nooit afgevraagd hebben of God wellicht meer plannen met mij had dan alleen muziek maken.

Als ik mij dat nooit afgevraagd zou hebben, zou ik nooit op het punt komen om te te spreken voor een groep mensen.

Dat ik af en toe mag spreken is dus zeker niet mijn verdienste. Het is het werk van De Heer, die betrouwbaar is. Die nooit laat varen het werk dat zijn handen zijn begonnen.

Juist in het spreken ervaar ik weer de noodzaak van het vertrouwen op God, omdat het spreken bij mij een zwakheid is. Het is niet mogelijk om te vertrouwen op eigen kracht.

Wat doe je?

Misschien ben je iemand die graag onderneemt en alleen maar druk bezig is. Vraag jezelf af of je in eigen kracht aan het werk bent. Zo ja, neem eens een stap terug, en wacht op de Heer. Laat Hem aan het werk in je leven en vraag wat jij daaraan kan bijdragen in plaats van andersom. Vertrouw niet op eigen kracht, maar vertrouw op God.

In jouw zwakheid is Hij sterk:

2 kor. 12:9 En toen heeft hij (de Eeuwige) tot mij gezegd: mijn genade is voor jou genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht! Het liefst zal ik dan eerder roemen in mijn zwakheden, opdat op mij komt wonen de kracht van de Messias.10 Omdat de Messias mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Misschien ben je iemand die snel twijfelt. Misschien heeft God iets op je hart gelegd om te doen, of juist niet meer te doen. Dan daag ik je uit om vandaag nog die keuze te maken om te doen wat God je op je hart legt. Durf Hem te vertrouwen. God is betrouwbaar. Als Hij iets op je hart legt om te doen, dan geeft hij daar altijd de belofte bij de Hij erbij zal zijn, want zijn naam is YHWH, ik ben er en ik zal er zijn, onder alle omstandigheden!

Door wie laat jij je leiden? Door God of door goud?

Shalom!

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

De kracht van woorden

proverbs-1019

In mijn vorige blogs hebben ik geschreven over het zegenen en de beracha. Ik wil deze reeks afsluiten met het vestigen van jullie aandacht op de kracht van woorden.

Uit deze blogs valt op dat zegenen in veel gevallen te maken heeft met het spreken van woorden. Nu we weten dat zegenen belangrijk is, is het ook belangrijk om te weten hoe het zegenen verbonden is aan woorden, en wat we hierover kunnen leren.

Woorden hebben kracht

Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Hoe schiep God de aarde? Door zijn Woord! Hij sprak, en er was…

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in het begin bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

We zien in Genesis 1 en Johannes 1 dus de geweldige kracht die vrijkomt door het spreken van Woorden.

Als iemand je uitscheldt of je een compliment geeft, dan gebeurt er wat met je. Woorden doen je wat! Bij zegenen gaat het erom dat je woorden spreekt die gevuld zijn met de goedheid van God. Er zijn verhalen bekend van mensen die geestelijk zeer gewond zijn geraakt door het lange tijd moeten aanhoren van negatieve woorden die over hen werden gesproken. Deze woorden hebben zo’n diepe impact, omdat je de woorden gaat geloven die over je worden uitgesproken. Deze woorden hebben daarom een diepe geestelijke kracht. Het verbreken van die negatieve woorden vraagt tijd en enorm doorzettingsvermogen.

Negatieve woorden zijn dodelijk!

Yeshua (Jezus) stelt het in de Bergrede erg scherp. Hij zegt dat het uitspreken van negatieve woorden over je naaste gelijk staat aan moord!

Mattheus 5, 21:U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. 22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

Zegen of vloek

Alles was duister, maar God schiep licht. Licht staat tegenover duisternis. In de schepping vinden we de boom met de kennis van goed en kwaad. Goed staat tegenover kwaad.

Wat staat er tegenover zegen (goed spreken)? Kwaad spreken!

Goede woorden spreken is zegenen, dus kwade woorden spreken is vervloeken.

Jakobus schrijft hierover in zijn brief:

Jakobus 3: 8 Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. 9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 10 Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.

De woorden die we spreken zijn dus ofwel een zegen of een vloek. Wij hebben de keuze om te zegenen of te vervloeken, door het spreken van goede woorden:

Woorden van LevenOF slechte woorden,

Woorden van dood

 

Je spreekt dus woorden van leven, of worden van dood. Een tussenweg is er niet. Het is wit, of zwart.

 

Roddelen is vervloeken

Een vorm van kwaad spreken is roddelen. Je zou dus kunnen zeggen dat roddelen een vorm van vervloeken is! Roddelen heeft altijd zeer grote negatieve consequenties.

Als gevolg van roddelen zijn er namelijk altijd minimaal 3 slachtoffers:

 1. Degene die roddelt wordt gevoed met negativiteit en dit brengt in de roddelaar geen leven voort. Negatieve woorden spreken hebben negatieve invloed op jezelf!
 1. Degene over wie geroddeld wordt: hij of zij is niet in staat om zich te verdedigen, te corrigeren of nuanceren. Er ontstaat een beeld over hem of haar. En een beeld van iemand is bijna niet meer te corrigeren. Er is veel tijd en energie nodig om het beeld te veranderen.
 1. Degene die de roddel aanhoort. Hij of zij wordt gedwongen om een keuze te maken. Ga ik dit aanhoren en een oordeel vormen (dit gaat vrijwel automatisch), of kies ik ervoor om geen oordeel te vormen, omdat ik niet alle informatie heb over de situatie en de informatie die ik heb uit 2e hand is.

En bij de 3e persoon kan het kwaad nog verder verspreid worden, als hij of zij ervoor kiest om de roddel door te geven. Dan komt er nog een 4e slachtoffer, etc. etc. Juist hierom is het negatieve effect van roddelen zo enorm groot!

Oordeel rechtvaardig!

Gods roept ons op om rechtvaardig te oordelen. Dat kan alleen als je echt alle informatie over een situatie hebt verzameld. En dan nog is het lastig om precies te weten hoe het zit. Dus hoe vaak kun je nu echt rechtvaardig oordelen?

Ik wil je dan ook uitdagen om hiervan bewust te zijn. Als er iemand op je afstapt om over een ander te praten, geef al snel aan dat je niet verder wil luisteren. Wijs de ander erop dat hij of zij wellicht niet alle informatie heeft. Roep de ander op om niet te roddelen, maar juist eerst zelf contact opneemt met de persoon in kwestie. Mogelijk kan zo worden voorkomen dat een verkeerd beeld over iemand ontstaat. Door als 3e persoon in de ketting van roddel de lijn te doorbreken, ben je een zegen voor de roddelaar, voor degene over wie geroddeld wordt en voor de rest van je omgeving die niet met de keuze wordt geconfronteerd om een roddel van jou aan te horen. Dit is dus het mooiste wat je kunt doen als je geconfronteerd wordt met roddel. Beschouw het ook maar als een grote daad van gehoorzaamheid aan God, als je er voor kiest om rechtvaardig te oordelen en de besluiten om geen deel te nemen aan de ketting van de roddel.

Verander je denken!

De sleutel is het veranderen in je denken. Als je stopt met oordelend denken, zul je ook niet snel kwaad spreken.

12647222_943282455738405_6945787816299324851_n

Ga een periode actief aan de slag te met zegenen

Nu ik de reeks van blogs over zegenen ga afronden, wil ik jullie uitdagen om de komende tijd actief aan de slag te gaan zegenen. Ik ben ervan overtuigd dat je zelf gezegend zult worden door te kiezen om bewust anderen te zegenen. Maak er een mooie gewoonte van!

 1. Zegen God, kies bewust om vaak te danken (beracha). Doe dit juist voor de ‘normale’ dingen.
 2. Zegen elkaar, door bewust een zegen over de ander uit te spreken en een zegen te zijn in je houding en gedrag.
 3. Zegen je kinderen en de kinderen van anderen. Spreek goede woorden over ze uit, profeteer over ze. Wees als Jakob die de kracht van de zegen over de toekomstige generatie begreep.
 4. Wees meer bewust van de kracht van je woorden. Woorden hebben diepe impact op het leven van anderen. Spreek positieve woorden. Woorden die leven geven. Vermijd slechte woorden, spreek geen kwade woorden over anderen.
 5. Zegen Israël! ‘Gezegend zijn zij die jou (Israël) zegenen’ (Gen.27:29).
 6. Vraag aan de Eeuwige dat Hij je zal vervullen met Zijn Geest om een zegen te zijn in jouw omgeving, voor de mensen die je ontmoet.

Als slot van dit onderwerp nog een mooi positief filmpje over de kracht van woorden:

Ik hoop dat deze serie blogs over zegenen een zegen voor jullie zullen zijn.

Shalom.

 

Advertenties
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Het zegenen van God, De Beracha

Naamloos 1

In mijn vorige blog heb iets geschreven over het zegenen en de manieren waarop je kunt zegenen. In deze blog werk ik een bijzondere vorm van zegenen uit: De Beracha.

De beracha is een bijzondere vorm van het uiten van onze dankbaarheid naar de Eeuwige. De beracha is in essentie een gebedszin die zo luidt: ‘Gezegend bent u, HEER onze God, Koning van het heelal (of van de aarde, of van de wereld)…’. En dan kan er van alles volgen. Bijvoorbeeld:

– die het brood van de aarde doet groeien.

– die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen

– Of als je het graan op het land ziet die het voedsel uit de aarde doet ontstaan.’

Eigenlijk verbinden we met deze zegen het gewone aardse leven met God, om in al het aardse een stukje van de hemel te zien. Dit doe je volgens de overleveringen door voor alles een zegen, een beracha, te bidden.

Wat gebeurt er nu als je een beracha bidt? Wat is de diepe bedoeling daarvan?

 

 1. Het gaat om God zelf!

We zegenen in de beracha God! Gezegend bent u, HEER onze God!’

In psalm 103 staat het Hebreeuwse woord barach. Dus: Zegen de HEER, mijn ziel!’

We komen dat ook in het Nieuwe Testament tegen. Efeziërs 5:20: ‘Dankt (of zegen) te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles.

Dus we mogen De HEER ‘ altijd’ en voor ‘alles‘ zegenen of danken.

Let ook op de richting van de zegen. In de beracha zegen we niet het brood maar de Eeuwige, die de schepper en de gever is van het brood.

Dit is net een ander perspectief. Wij zijn meer gewend om te danken voor de gave, dan de gever.  Dus, in plaats van: dank U voor dit brood zeggen wij: gezegend bent U, de Gever van het brood.

We leren door middel van de beracha dat we ons niet moeten focussen op de gave maar op de Gever.

 

 1. Alles is heilig!

De bedoeling van het uitspreken van een beracha is dat we alle gewone dingen van het leven leren verbinden met God.

We lopen gevaar als we het leven opdelen in twee gebieden: het aardse en het hemelse.

Het hemelse zou dan van meer waarde zijn dan het aardse. Dat kan leiden tot een vergeestelijking die geen recht doet aan het aardse bestaan dat God heeft geschapen.

Een Joodse rabbi zei het zo: ‘Wie het goede van deze wereld gebruikt en geen zegening uitspreekt, ontwijdt iets dat heilig is.’

 

 1. Het gewone is een wonder!

Wij denken vaak dat een wonder iets is dat buiten alle gewone kaders valt. Dat het wonder de uitzondering is. Maar in het Hebreeuwse denken is elke werkelijkheid, elke situatie een vindplaats van God.

– Brood is niet alleen maar voedsel, maar vóór alles een teken van Gods goede zorg.

– De zon is niet alleen een bron van licht en warmte, maar vóór alles uiting van Gods scheppende liefde.

Op het eerste gezicht zijn de dingen gewoon, maar bij nader inzien hebben alle dingen hun geheim. Het geheim dat verwijst naar de levende God.

Het is het uitspreken van de beracha die ons helpt om het wonder in het gewone te zien. Dat we God ontdekken achter alles wat ons ten deel valt.

Een Rabbi heeft het zo gezegd: ’De wereld is vol van geestelijke pracht, vervuld van verheven en prachtige geheimen. Maar een kleine hand voor de ogen verbergt alles.’

Het bidden van de beracha heeft de kracht om deze kleine hand weg te nemen en een zicht te geven op de alledaagse werkelijkheid die vol is van Gods aanwezigheid! En zo wordt alles, hoe alledaags ook, een Goddelijk geschenk.

 

 1. Ook in moeilijke tijden zegenen we God!

De essentie van het zegeningsgebed is dat we onze dankbaarheid naar God toe tot uitdrukking brengen. Maar kan dat altijd? Is er altijd reden tot dankbaarheid? Als je werkloos bent geworden, als je het in financieel opzicht moeilijk hebt, als je te maken hebt met ziekte of met andere problemen waardoor je niet goed kunt functioneren. Kun je dan wel een beracha uitspreken?

Het een antwoord op die vraag kan worden gevonden in een oud Joods verhaal:

“Een vrome man vroeg eens aan rabbi Elimelech: ‘Hoe is het mogelijk om God met evenveel dankbaarheid te zegenen voor slecht nieuws als voor goed nieuws?’ ‘Ga naar het huis van mijn broeder, rabbi Susja’, antwoordde rabbi Elimelech, ‘en stel hem dezelfde vraag.’

Rabbi

Toen de vrome man bij rabbi Susja kwam, zag hij in één oogopslag hoeveel deze rabbi moet hebben geleden tijdens zijn lange leven. Zijn gezicht en zijn lichaam waren getekend door de pijn van ziekte, zorgen en armoede.

Toen vroeg de vrome man aan rabbi Susja: ‘Hoe is het mogelijk om God met evenveel dankbaarheid te zegenen voor slecht nieuws als voor goed nieuws?’

En rabbi Susja antwoordde: ‘Waarom vraag je dat aan mij? Hoe zou ik daar een antwoord op kunnen geven? Mij is nooit iets ergs overkomen.’”

 

Dat is de uitwerking van een leven lang God zegenen door middel van de beracha.

Alle dingen zegenen betekent namelijk ook dat negatieve ervaringen zoals ziekte en armoede of onrecht een reden is om God te zoeken en niet om je in wanhoop van Hem af te sluiten.

Hierin kunnen we een voorbeeld nemen aan Job, die in de ellende van zijn leven er toch voor koos om God te blijven aanbidden.

Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor verdriet, voor tranen. Uiteraard is er ook plaats voor de smeekbede waarin we God vragen om herstel van gezondheid of om recht of om werk, maar ook daarvan is het diepste doel: In alle situaties eren wij de God die ons uit gevaren redt.

 

 1. Intimiteit en heiligheid!

Tenslotte over de formulering van de beracha. Want dit gebed kent gewoonlijk twee aanspreekvormen.

In het eerste deel richt de bidder zich rechtstreeks tot God: ‘Gezegend bent u, HEER onze God. Je spreekt God aan, want er is een relatie. Hij is jouw God. Je mag zijn liefdevolle, vaderlijke en intieme nabijheid ervaren.

Maar in het tweede deel is er niet meer die aanspraak, maar gaat het over God in de derde persoon: koning van het heelal, Want hoe nabij God ook is, hij blijft altijd ook de volstrekt andere. Hij is niet te vatten in onze menselijke redeneringen en overwegingen.

Ook al is God nabij, er is ook afstand. Hij is niet alleen aanwezig, wij ervaren ook zijn afwezigheid die ons juist naar zijn aanwezigheid doet verlangen.

Dit is de paradox waarover ik in de blog over Bijbelse aanbidding heb geschreven, de paradox van de intimiteit in aanbidding. Maar juist hierin ervaren we het geheimenis van de aanwezigheid van God. Een geheimenis, omdat het van Hem uitgaat en wij er niet over kunnen beschikken zoals wij het zouden willen.

 

Ik wil jullie uitdagen om in het alledaagse leven momenten proberen te vinden waarin je God kunt zegenen en Hem dankbaar te zijn voor alles wat je ten deel valt. Of het nu een goede gave is, of een moeilijke omstandigheid.

Dank God te allen tijde. Hij komt het toe, wat jouw omstandigheden ook zijn.

Als je jezelf een levensstijl van dankbaarheid aanleert, dan eer je daar in de eerste plaats God mee, maar je wordt zelf ook positiever. En dat heeft weer een positieve uitwerking op de mensen om je heen. Zo zien we dat in deze ‘kleine’ zaken, God Zijn Koninkrijk bouwt.

Ik hoop dat deze blog je tot een zegen zal zijn.

Shalom.

 

 

Bron: delen van deze blog zijn ontleend aan een preek van Jos Douma

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

Zegenen

Enige maanden geleden is mijn opa gestorven. Hij mocht in goede gezondheid oud worden.

Mijn opa was een diepgelovige man en had veel liefde voor zijn kinderen en kleinkinderen.
Hij had alle kinderen en kleinkinderen met hun geboortedatum in zijn grote bijbel geschreven. Hij bad zeer geregeld voor hen.
Hij vergat geen verjaardag en stuurde trouw elk jaar een envelop met 5 Gulden / Euro.

Hij was zo trots op zijn nageslacht! Hij vertelde vaak hoe trots hij erop was dat zijn nageslacht groter was dan dat van Jakob toen hij naar Egypte reisde!

Toen mijn opa in het ziekenhuis op sterven lag en de dag van zijn dood naderde, werd de hele familie opgeroepen om nog een laatste keer bij opa op bezoek te gaan in het ziekenhuis om afscheid te nemen.

Hoewel hij slecht kon zien en horen, heeft hij de tijd genomen om iedereen die langs kwam persoonlijk een zegen mee te geven. Of diegene nou gelovig of ongelovig was, dat maakte hem niet uit. Hij wilde iedereen zegenen.

De laatste jaren ben ik niet erg actief op visite geweest bij mijn opa, waardoor hij niet op de hoogte was hoe ik mijn geloof beleefde en dat ik al enige tijd bezig was met het ontdekken van de wortels van ons geloof en de overtuiging dat de Tora ook vandaag voor ons relevant is.

Hoewel mijn opa dat niet wist, sprak hij in zijn zegen voor mij uit dat ik kracht zou ontvangen om de hele Wet (Tora) na te leven. Dat vond ik enorm bijzonder en heb de overtuiging dat deze zegen door de Heilige Geest is ingegeven en ook een profetische betekenis heeft.

Deze zegen was voor mij dan ook een enorme bemoediging. Nu al zie ik uitwerking van die zegen van mijn opa!

Parasha Vayechi (Hij leefde)
In de Parasha Vayechi komen we ook een oude opa tegen, aan het einde van zijn leven. Ook Ya’akov (Jacob) zegent zijn kinderen en twee kleinkinderen voordat hij sterft.

Hij geeft hiermee de zegen door die hij weer van zijn vader Isaak heeft ontvangen.

Crossing handsTot ieders verbazing kruist Jakob zijn handen en legt zijn rechterhand op de jongste, op Efraïm, en zijn linker op de oudste, op Manasse. Voordat Jozef dit doorheeft en probeert te veranderen is Jakob al begonnen met het uitspreken van de zegen.

We zien hier weer een voorbeeld van voorliefde voor de jongere zoon, net als bij Abraham en bij Isaak (vgl. Gen.25:23).

Maar ook Manasse zal tot een groot volk worden. Dat kun je goed zien op dit plaatje over de oorspronkelijke verdeling van de stammen over Israël.

Kaart Israel

Maar desondanks zal zijn jongere broer Efraïm groter zijn en worden tot ‘een volheid van volken’, d.w.z. zo talrijk dat je er een heel aantal volkeren uit zou kunnen vormen.
Deze belofte herinnert aan die aan Abraham, dat hij een menigte van volken zal voortbrengen.
Dat Efraim de grootste zal worden zien we bijvoorbeeld in de eerste hoofdstukken van Numeri, waar:

 • Efraïm als eerste wordt genoemd in de geslachtslijst (Num.1:10),
 • meer mensen heeft dan Manasse (Num.1:32-35),
 • in de lijst van hoofden eerst wordt genoemd (Num.7:48-59) en
 • Tekening tentenkampin de plaats verdeling rond de tabernakel de bevoorrechte beschermde middenpositie tussen Manasse en Benjamin krijgt (Num.2:18-24).
 • Na de scheuring van het rijk krijgt Efraïm een leidende functie in het tienstammenrijk en bij de profeten wordt Efraïm als synoniem gebruikt voor het ‘koninkrijk Israël’.

 

Moge God u maken als Efraïm en Manasse
De beide zoons van Jozef zullen voorbeelden van Goddelijke zegen zijn en een ieder in Israël die een zegen over iemand uitspreekt zal zeggen: ‘Moge God u maken als Efraïm en Manasse.’ Deze zegen horen de Joodse jongens wereldwijd elke week van hun vader!

Waarom doen zij dit? Omdat uit de zegen van Jakob blijkt dat hij zijn naam en dus ook die van Abraham en Isaak in deze jongens laat doorleven. Door de jongens te zegenen zoals Efraïm en Manasse, spreken ze uit dat ze onderdeel zijn van het verbond dat God met Abraham sloot: de belofte dat in hem alle volken gezegend zouden worden.

Zegenen is en blijft heel belangrijke zaak
Zoals we in de Tora kunnen zien, neemt de zegen een zeer belangrijke positie in. De traditie van het uitspreken van de zegen loopt nog veel verder door in de schrift, tot diep in het Nieuwe Testament, waarin Yeshua ons oproept om onze vijanden te zegenen en Paulus die zijn zegen uitspreekt in de brieven aan gemeenten.

Zegenen van de nieuwe generatie is van levensbelang:
Wij zijn in deze tijd, en op deze plek van de wereld, niet meer gewend te denken in generaties. Maar juist in deze tijd is dit belangrijk! De wereld om ons heen is steeds meer het licht van de Waarheid, het licht van Yeshua, aan het verliezen.

Wij zouden er juist nu voor moeten zorgen dat de komende generatie uitgerust wordt met het Woord van de Waarheid om hen een licht te laten zijn in hun omgeving.

Dat zij het verschil kunnen maken in de maatschappij waarin ze leven.
Dat kunnen we doen door voor hen te bidden, maar we kunnen ook een zegen over ze uitspreken.

Zegen de kinderen

Zegen je eigen kinderen, je tieners, maar ook de kinderen van anderen. Zegen ze zodat zij een licht mogen zijn in een steeds donkerder wereld. Dat zij de waarheid mogen verkondigen, de waarheid die een ieder die het aanneemt zal verlossen en bevrijden!

 

 

 

Wat is zegenen?
Goede woorden spreken
In de Bijbelse context wordt met zegenen in het algemeen bedoeld dat de ander wordt geëerd, geprezen of goede woorden over iemand worden uitgesproken. In die zin wordt zegenen vaak verbonden met spreken. Maar er is meer:

Zegen als gave
Paulus gebruikt in één van zijn brieven de zegen in de vorm van een gave. Een gave die je kunt geven (zegenen) en een gave die je kunt ontvangen (gezegend worden)

2 Korinthe 9: 5 Ik achtte het dus nodig de broeders aan te sporen eerst naar u toe te gaan en de eerder door u beloofde zegen (hier wordt dus een gift bedoeld) vóóraf in gereedheid te brengen, zodat deze gereedligt als een zegen en niet als een [gift in] gierigheid [gegeven].

6 En dit [zeg ik]: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.

Een zegen zijn
Er zijn enkele teksten te vinden waaruit blijkt dat je ook een zegen kunt zijn

Gen. 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

Jesaja 19: 24 Vers 24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.

Goddelijke profetie
Zegen is ook een goddelijke profetie. Dit zagen we zojuist al bij de zegen van Jakob, dat conform de zegen de stam Efraïm de meerdere is geworden van Manasse in aantal en waardigheid.
Maar ook de profetie die Jakob over zijn zonen uitsprak zijn werkelijkheid geworden. Zo zijn er nog meer voorbeelden in de bijbel te vinden.

Wie mag er zegenen?
Het zegenen in het eerste verbond was een echt ambtelijke aangelegenheid. Zegenen was dus vooral een taak van de priesters. Zegenen was helemaal verbonden met de dienst van de verzoening. Zegen van God was (en is nog steeds) niet los verkrijgbaar als een soort onpersoonlijke kracht.

Maar die strikt ambtelijke inbedding wordt opengebroken als de Heilige Geest uitgestort wordt op alle gelovigen. De gemeente bestaat nu uit allemaal priesters, die geroepen zijn zegenend in het leven te staan.

Hoe kun je zegenen
Het is een goede gewoonte om je partner en kinderen regelmatig te zegenen door goede woorden over ze uit te spreken. Dit kan ook door bijvoorbeeld iemand die na een bezoek vertrekt een zegen mee te geven. Wens hem of haar Gods zegen en Shalom toe!

Door dit op eenvoudige wijze in praktijk te brengen zal Gods grootheid steeds meer in je dagelijks leven zichtbaar worden. Dat zal altijd weer afstralen op anderen, zodat ook zij tot leven gaan komen en in het goede van God gaan toenemen.

Je kunt ook iemand zegenen door iets te DOEN.
Bijvoorbeeld:

 • Je doet iets voor iemand zonder dat het wordt gevraagd.
 • Je stuurt iemand die niet veel geld heeft een pakketje met voedsel.
 • Je wast de auto voor een zieke buurman.
 • Je gaat bij een eenzaam mens of zieke op bezoek.

Je doet dit om de liefde van God te laten zien en omdat je van degene houdt.
Je verwacht er NIETS voor terug.

Doorgeefluik / het verschil tussen bidden en zegenen
Zegenen en bidden zijn twee verschillende dingen.Bidden samen

Als ik voor iemand bid, sta ik naast hem en kijken we samen naar God.

Zegenen doorgeefluik

 

 

Maar als ik iemand zegen, dan sta ik aan Gods kant en kijk ik met zijn ogen naar de ander.

Kenmerkend voor de zegen is juist dat Gods kracht er in mee komt.

 

 

Wanneer de praktijk van zegenen beperkt wordt tot zegenbedes en zegenwensen geeft dit afvlakking.
Hoewel je iemand ook zeker Gods zegen kunt toewensen en –bidden, is zegenen zelf een activiteit waarbij je jezelf als priester opstelt als instrument van de zegenende kracht van God.
Je gaat zelf als het ware in de aanwezigheid van God staan, om door te geven wat je van hem ontvangt.
Vraag je af wat God ziet? Wat is de zegen die God heel concreet op dit moment voor deze persoon heeft?

Door je te richten op God, geleid door de Heilige Geest:
– kan God je gedachten leiden,
– je woorden en beelden van zijn zegen voor deze persoon aanreiken,
– je specifieke beloften uit de bijbel in herinnering brengen.

Hoe kun je dat nu zeker weten?

Allereerst door je te houden aan de bijbel. Aan de beloften die zeker gelden voor ieder die gelooft. Zo zegen je iemand niet met de belofte dat God een situatie veranderen zal, want dat weet je niet (tenzij je een duidelijke profetie ontvangt, maar dat gaat verder dan zegenen).

Maar je kunt wel iemand zegenen met geduld of vrede om het in de situatie uit te kunnen houden. Of je zegent iemand met de liefde van God, omdat God die liefde altijd wil geven, in welke vorm dan ook.

Ik zegen mijn kinderen bijvoorbeeld dat zij een verlangen krijgen om de Tora te leren en te leven, dat ze voorbeelden zullen worden voor hun generatie, dat ze krachtige leiders zullen worden. Weet ik dan zeker dat ze dat zullen worden?
Nee natuurlijk niet, maar de kans is wel groot! Waarom? Omdat ik zeker weet dat God wil dat mijn kinderen zijn Tora in acht nemen en een voorbeeld te zijn voor velen. Dit wil God namelijk voor iedereen! Maar juist omdat ik het zo vaak over ze uitspreek horen mijn kinderen week na week deze woorden over zich uitgesproken. Dit geeft ze vertrouwen en bevestiging en ze zullen geloven dat ze krachtige leiders zullen worden.

Als wij zegenen zijn we niets meer dan een doorgeefluik: Wat God geeft, alleen dát geef je door!

Zegen dus elkaar, door bewust een zegen over de ander uit te spreken.

Zegen je kinderen en de kinderen van anderen. Spreek goede woorden over ze uit, profeteer over ze. Wees als Jakob die de kracht van de zegen over de toekomstige generatie begreep.

Zegen elkaar door goed te doen of te geven aan degene die dat nodig heeft.

Zegen Israël! ‘Gezegend zijn zij die jou (Israël) zegenen’ (Gen.27:29).

Ik bid de Eeuwige dat Hij je zal vervullen met Zijn Geest om een Zegen te zijn in jouw omgeving, voor de mensen die je ontmoet.

Ik hoop dat deze blog je tot zegen zal zijn.

Shalom.

Advertenties
Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie